Жерге орналастырудағы жұмыстық жобалау

Сипаттама: Пән жерге орналастыру жүйесінде жерді пайдалануға бақылау жүргізу, жұмыс жобасында кезеңдердің санын анықтау саласында теориялық білім мен практикалық дағдыларды қоса, болашақ мамандарға олардың практикалық іс-әрекеті үшін қажетті білімді қамтамасыз ететін жерге орналастырудың қазіргі мазмұнын көрсетеді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Жерлерді ұймдастыру, қорғау, қалпына келтіру, жақсарту үшін учаскелік жерге орналастыру жобаларды әзірлеу әдістерінің негіздері.
Міндет
 • Жұмыстық жобаларды әзірлеу және үйренген әдістерін ісжүзіндік әрекетінде қолдану дағдысын қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Учаскелік жерге орналастыру жобаларды әзірлеу әдістерін, жер заңнамаларын білу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Құқықтық және нормативтік техникалық құжаттамаларды білу негізінде жер кадастрын жүргізу, жер ресурстарын басқару, жерді бақылау және қорғау саласында кәсіби мәселелерді шешу үшін бар білімдерін қолдану қабілеті.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Техника-экономикалық шешімдерді қабылдау қабілеттілігі.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Ұжымдық басқаруда ғылыми-зерттеулер мен жобалау жұмыстарын ұйымдастыру іскерліктері мен дағдыларын тәжірбиеде пайдалану қабілеттілігі.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Жерге орналастыру жұмыстық жобаларды әзірлеу дағды алу.
Негізгі әдебиет
 • Гендельман М.А. Землеустроительное проектирование. - М.: Агропромиздат, 1996
 • Указания по составлению проектов рекультивации нарушенных и нарушаемых земель в Республике Казахстан. - Алматы, 1993
 • Землеустроительное проектирование. /Под. ред. С.Н. Волкова. - М.: Колос, 2001
 • Сметанин В.И. Рекультивация и обустройство нарушенных земель. - М.: Колос, 2000