Жерге орналастыруды жобалау

Сипаттама: Пән жерге орналастыру жобалауының теориялық негіздерін, жердің қасиеттерін, жерге орналастыру кезінде ескерілетін табиғи, экономикалық және әлеуметтік жағдайларды, сондай-ақ шаруашылықаралық, шаруашылықішілік жерге орналастыру жобаларын әзірлеудің практикалық дағдыларын игеруді, оның экономикалық мәнін анықтауды, учаскелік жерге орналастырудың жұмыс жобаларын орындаудың түрлерін, арналуы мен әдістемесін меңгеруді қамтиды.

Кредиттер саны: 3

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Жерге орналастырулық жобалауда практикалық икемділік пен теориялық білімдер алу; жерге орналастырулық жобалаудың әдістері, қағидалары, негіздерін оқу; ауыл шаруашылық аумақты ұйымдастыруды және объектілерді жобалау кезінде құқықтық, техника-экономикалық сұрақтарды шешуді үйрену.
Міндет
 • Жерге орналастырудың мазмұны және принциптерін; жерге орналастыру жобалардың түрлерін, мазмұнын; жерге орналастырудың кезеңдерін; жерге орналастыру жобалардың ерекшеліктерін; мәтіндік және графикалық жобалық құжаттарды құру әдістерін білу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Ақпаратты алу, сақтау және өңдеу құралдарын, негізгі әдістерін және тәсілдерін басқару, компьютерлік технологияларды ақпаратпен жұмыс істеу құралы ретінде қолдануға дайындық қабілеттілігі.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Жер заңнамаларды білу, жерге орналастыру және кадастрлық жумыстардың орындау әдістерін білу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Ойлау мәдениетінің болуы, оның ортақ заңдарын білу, оның нәтижелерін жазбаша және ауызша дұрыс жеткізе білу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Ұжымда ұйымдастыру басқару қызметін атқаруға қабілет.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Геодезиялық және топографиялық түсірістерді, пландық-картографиялық мәліметті түзету, жер учаскелерін бөліп беру және құқық белгілеуші құжаттарды рәсімдеуді, ауылшаруашылық және елді-мекен жерлерін пайдалану мен қорғауға мемлекеттік бақылауды жүргізуді ұйымдастыру және орындау қабілеті.
Негізгі әдебиет
 • Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 г.
 • Волков С.Н. Землеустройство. Теоретические основы землеустройства. Т.1. – М.: Колос, 2001. – С. 496
 • Волков С.Н. Землеустройство. Экономика землеустройства. Т.5. – М.: Колос, 2001. – С. 456
 • Сулин М.А. Землеустройство сельскохозяйственных предприятий.- СПб.: Знание, 2002.- С. 24
 • Сулин М.А. Основы землеустройства. – СПб.: Знание, 2002.- С. 224
 • Справочник землеустроителя.- М.: Россельхозиздат, 2007. – С. 208
 • Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 г.