Инженерлік білім беруге кіріспе

Сипаттама: Пән білім алушыларды геодезиялық саланы дамытудың негізгі бағыттарымен таныстыруға, құрылыстағы геодезиялық жұмыстардың маңыздылығы, картографиялық ақпаратты қолдану қажеттілігі және өзекті жағдайда сақтау, кәсіби геодезиялық дүниетаным мен негізгі түсініктерді, еліміздің дамуындағы геодезия мен картографияның рөлін қалыптастыруға бағытталған.

Кредиттер саны: 3

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер