Өндіріс қауіпсіздігінің негіздері

Сипаттама: Білім алушыларда өндірістік ортаның жағымсыз факторларын сәйкестендіру үшін қажетті қажетті білімді, іскерлікті және дағдыларды қалыптастыру; адамды зиянды және қауіпті өндірістік факторлардан қорғау; еңбек қызметі үшін қолайлы жағдай жасау, қауіпсіз еңбек үшін жағдай жасау.

Кредиттер саны: 3

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Пәннің мақсаты-өндірістің қауіпсіздігі саласындағы заңнамалық және нормативтік құқықтық база мәселелері бойынша еңбек жағдайларын жеңілдету және зиянсыздықтың теориялық және практикалық негіздері мәселелері бойынша мамандарды даярлау болып табылады.
Міндет
  • - Адам белсенділігінің жалпы жүйесіндегі еңбек қызметінің рөлін анықтау; -Еңбек қызметі процесінде қалыптасатын негізгі заңдылықтарды ашу: қызметкерлерді ынталандыру және ынталандыру, еңбек бейімделуі мен ұтқырлығы, әлеуметтік-психологиялық климат, еңбек шығындары мен нәтижелері, еңбекті бағалау және өтеу, еңбек әлеуеті, жанжалдар, жұмыспен қамту, жұмыссыздық және т. б.;
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Еңбекті қорғау және еңбек заңнамасы саласындағы мәселелерді, процестер мен құбылыстарды ғылыми талдау;
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Өзінің болашақ кәсіби қызметі саласында жарақат алу қаупі бар және зиянды факторларды талдай білуді дамыту;
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Қауіпсіз және зиянсыз еңбек жағдайларын қамтамасыз ететін іс-шараларды қолдану мәселелері бойынша Сараптамалық-кеңес беру қызметінің дағдыларын меңгеру.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласында жаңа іргелі нәтижелерді қолдануға, жаңа практикалық, оның ішінде техникалық және технологиялық шешімдерді жасауға белсенділік, ептілік және қабілеттілік көрсету;
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • - Тәжірибеде базалық білімді қолдана білу; - жаңа білім алу, соның ішінде заманауи білім беру және ақпараттық технологияларды қолдану; - еңбек қауіпсіздігі саласындағы негізгі ұғымдарды, санаттарды, институттарды, қатынастарды білу;
Негізгі әдебиет
  • 1 Закон Республики Казахстан «Конституция Республики Казахстан» 2 Трудовой Кодекс РК от 2015г , с изм. на 01.01. 2019 3 Закон Республики Казахстан «О гражданской защите» ,2014 4 Безопасность и охрана труда в РК. Сборник нормативных актов. Правила требования. Типовые инструкции; Алматы: Lem , 2017 5 Охрана труда и техника безопасности в строительстве (СНИП РК 1.03-05-2011); Алматы: Lem , 2016 6 Дурановская Г.П. «Безопасность и охрана труда. Трудовое законодательство: комментарии, вопросы и ответы»; Алматы: Lem , 2017 7 Аманжолов Ж. , Охрана труда и техника безопасности; Астана : Фолиант,2011 7 Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности:Учебник для студентов высшего профессионального заведения-М.: Академия, 2008. 8 Аипов А.К., Охрана труда и безопасность жизнедеятельности; Учебное пособие,-Астана: Каз.УЭФМТ, 2013 9 Даумова Г.К. Еңбекті қорғау: оқу құралы. - Өскемен: ШҚМТУ, 2017.-134 б. 10 Аманжолов Ж., Охрана труда и техника безопасности: Учебное пособие. 2-ое издание.-Астана: Фолиант, 2011. -440 с. 11 Нурбаева Н.А. Еңбекті қорғау пәнінен зертханалық пракикум: оқу құралы - Өскемен: ШҚМТУ, 2010.- 88 б.
Қосымша әдебиеттер
  • 12 Бурашников Ю.М. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда на предприятиях пищевых производств / Ю.М. Бурашников. - СПб.: Гиорд, 2007. – 416 13 Бурашников Ю.М. Охрана труда в пищевой промышленности, общественном питании и торговле / Ю.М. Бурашников. - М.: Academia, 2018. 14 Васильев, Н.Е. Охрана труда на железнодорожном транспорте: Учебное пособие / Н.Е. Васильев. - М.: Academia, 2018 15 Воронкова, Л.Б. Охрана труда в нефтехимической промышленности: Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования / Л.Б. Воронкова, Е.Н. Тароева. - М.: ИЦ Академия, 2012 16 Графкина, М.В. Охрана труда. Автомобильный транспорт: Учебник / М.В. Графкина. - М.: Academia, 2014 6 Минько, В.М. Охрана труда в машиностроении: Учебник / В.М. Минько. - М.: Academia, 2016. 273с.