Ықтималдықтар теориясы

Сипаттама: Оқытылатын бөлімдер: Кездейсоқ оқиғалар, кездейсоқ шамалар және олардың таралу заңдары. Бұл бөлімдерді білу нақты техникалық және технологиялық процестердің нақты көрінісі болып табылатын стохастикалық математикалық модельдерді құруға мүмкіндік береді. Бұл білім салалық статистиканың негізі болып табылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер