Сызба геометриясы және инженерлік графика

Сипаттама: Графика- сызбалар мен эскиздерді салу және мемлекеттік стандарттарды қолдану, оларды дұрыс жұмыс ретінде пайдалану. Негізгі геометриялық заңдылық, есеп шығару тәсілдерін оқыту және детальдарды, модельдерді көп жазықтықтарға бейнелеуді үйрету. Құрастырылған сызбаларға сәйкес бұйымдардың жұмыс сызуларын салу.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • белгілі кеңістіктегі графикалық модельдерді проекция жазықтықтарына бейнелеу және есеп шығару тәсілдерін оқыту. Сонымен қатар, пәндер оқыту мақсаты студенттердің әр-түрлі стандарттар, анықтамалар,әдебиеттерді қолданылатындығын көрсету, олармен таныстыру. Теориялық білімдерді белсенді практикаға пайдалануды дағдыландыру.
Міндет
  • әр түрлі геометриялық сызуларды сызу, құралдарын қолданып женілдетілген ережелерін үйрету. Студенттерді дұрыс сызуды және сызуларды инженерлік графика тілінде дұрыс оқытуды үйрету. кеңістіктегі графикалық модельдерді көз алдына елестету қабілетің дамыту. Сызба геометрия және инженерлік графика пәндері өткенде студенттер сызу құралдарымен жұмыс істей алу, кеңістіктегі модельдерді, детальдарды, бұйымдарды көп жазықтықтарға проекциялау, сызу және эскиз салу ережелерін білу, мемлекеттік стандарттарды оқу және беттерді құрайтын денелерді ажырата білуге тиісті.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Сызба геометрия және инженерлік графика пәндері өткенде студенттер сызу құралдарымен жұмыс істей алу, кеңістіктегі модельдерді, детальдарды, бұйымдарды көп жазықтықтарға проекциялау, сызу және эскиз салу ережелерін білу, мемлекеттік стандарттарды оқу және беттерді құрайтын денелерді ажырата білуге тиісті.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Сызу құралдарымен жұмыс істей алу, кеңістіктегі модельдерді, детальдарды, бұйымдарды көп жазықтықтарға проекциялау, сызу және эскиз салу ережелерін білу, мемлекеттік стандарттарды оқу және беттерді құрайтын денелерді ажырата білуге тиісті.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Кеңістік элементтерін жазықтықта кескіндеу тәсілдері, бұл кескіндер көмегімен геометриялық сипаттағы есеп шығару жолдары, сызбаны орындау мен рәсімдеудің негізгі ережелері мен заңдылықтарын оқып – білу; - бұйым сызбасын оқу және орындау; - ұқыптылыққа, зеректікке, инженерлік тұрғыдан ойлауға және басқа қасиеттерге ие болу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Құзыреттері: – базалық және профильді пәндерді меңгеруге, болашақта инженерлік іс-әрекетті ойдағыдай орындауға қажет Білім алу мүмкіндігі – меңгерілген білім негізінде инженерлік графика және сызба жұмыстары міндеттерін тұжырымдау; кәсіби қызметте пәндердің негізгі заңдарын қолма-қол бейімдеу қабілеті, зертханалық және эксперименттік зерттеулерді орындау кезінде заманауи ақпараттық технологияларды қолдану қабілеті; өндірістік жағдайда ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдер табу қабілеті.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Кеңістік элементтерін жазықтықта кескіндеу тәсілдері, бұл кескіндер көмегімен геометриялық сипаттағы есеп шығару жолдары, сызбаны орындау мен рәсімдеудің негізгі ережелері мен заңдылықтарын оқып – білу; - бұйым сызбасын оқу және орындау; ұқыптылыққа, зеректікке, инженерлік тұрғыдан ойлауға және басқа қасиеттерге ие болу.
Негізгі әдебиет
  • 1 Куликов В.П., Кузин А.В., Дёмин В.М. Инженерная графика. –– М.: ФОРУМ – ИН-ФРАМ, 2006. –– 366 с. 2 Гордон В.О., Семенцов-Огиевский М.А. Курс начертательной геометрии. –– М.: Высшая школа, 2007. –– 272 с. 3 Чумаченко Г.В. Техническое черчение. –– Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. –– 341 с. 4 Чекмарев А.А. Начертательная геометрия и черчение. –– М.: Высшее образование, 2009. –– 471 с. 5 Левицкий В.С. Машиностроительное черчение и автоматизация выполнения чертежей. –– М.: Высшая школа, 2006. –– 432 с. 6 1 Чекмарёв А.А. Инженерная графика,М.,2010г.,385с.