Жер-кадастрлық жұмыстарды ұйымдастыру және жоспарлау

Сипаттама: Пән жер-кадастрлық жұмыстарды ұйымдастыру және жоспарлау принциптері мен міндеттерін зерттейді. Жерге орналастыру және кадастрлық жұмыстарды ұйымдастыру бойынша іс-шараларды, сондай-ақ жерге орналастыру және кадастрлық жұмыстардың түрлерін, кәсіпорынның құрылымын қарастырады. Өндірісті ұйымдастыру жерге орналастыру процесіне қатысушылардың құқықтары мен міндеттерін қамтамасыз етуге, құрылтай, ұйымдастыру құжаттарын және іс жүргізу құжаттарын сауатты жасауға және ресімдеуге негізделеді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • жерге орналстыру өндірісін ұйымдастырудың теориялық негіздерін және оның инновациялық даму болашағын оқу
Міндет
 • жер-кадастрлық жұмыстар өндірісін құру, басқаруда және жоспарлауда тәжірибелік дағдыларды меңгеру
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Геодезиялық түсіріс және жерді картографиялау, жерге орналастыру және кадастр жұмыстары үрдісінде ұйымдастыру және жоспарлау әдістемесін білу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Алынған білімдерді ерікті іскерлік қызмет шарттарында шешім қабылдау және жүзеге асыру, өндіру үшін қолдану, функционалдық міндеттемелерді атқаруға дайындық.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Ақпаратты сараптау, әртүрлі жерге орналастыру және кадастрлық жұмыс өндірісінің әдістері туралы дәйекті қорытындылар жасау және дәйекті пайымдауды айту.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Ұжымда ұйымдастыру басқару қызметін атқаруға қабілет
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Техникалық құжаттаманы дайындау (жұмыс кестесі, жұмыс өндірісіне смета), жерге орналастыру үрдісінің материалдарын техникалық дайындау бойынша жұмыстар, мекемедегі менеджмент сапа жүйесін құру үшін құжаттама дайындау.
Негізгі әдебиет
 • 1 Волков С.Н. Землеустроительное проектирование Т 2, 3. - М.: Колос, 2001
 • 2 Дубенок Н.Н., Шуляк А.С. Землеустройство с основами геодезии. - М.: Колос, 2004
 • 3 Теория организации. Организация производственных систем. – М.: Колос, 2000
 • 4 Менеджмент. Основные теоретические концепции менеджемента. – М.: Колос, 2000
 • 5 Леонов В.И. Совершенствование планирования и организации землеустроительных работ на основе комплексного моделирования производственного процесса: кадастр - М., 2005.