Жерге орналастырудағы геоақпараттық технологиялар

Сипаттама: Пәннің мазмұны жерге орналастыруда, жер кадастрында қолданылатын геоақпараттық жүйелермен байланысты сұрақтар шеңберін, автоматтандырылған картографиялау принциптерін қамтиды, сондай-ақ геоақпараттық технологияларды пайдаланудың практикалық дағдыларын алу және практикалық қызметте зерделенген әдістерді қолдану.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • студенттердің кеңістіктік мәліметтерді үлгілеудің,сақтаудың және ұйымдастырудың негізгі тәсілдері туралы білімдерін игеру, геоақпараттық технологияларды қолданудың практикалық дағдыларын алу және практикалық қызметте зерделенген әдістерді қолдану.
Міндет
  • Студенттердің білім деңгейін біліктілік сипаттамасымен сәйкестікке жету.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • ГАЖ негізгі әдістерін, ақпаратты алу, сақтау, қайта өңдеу тәсілдері мен құралдарын иелену қабілеті, компьютерлік технологияларды ақпаратпен жұмыс істеу құралы ретінде пайдалануға дайын болу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • ГАЖ-технологияларды қолдана отырып карталар мен жоспарлар құру
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • геоақпараттық технологияларды қолдану және практикалық қызметте зерттелген әдістерді қолдану.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • кадастрлық және жерге орналастыру жұмыстарын орындаудың компьютерлік технологияларымен жұмыс.
Негізгі әдебиет
  • Ерунова М.Г. Географические и земельно-информационные системы. Ч.2. Картографирование средствами инструментальной ГИС MapInfo.: Метод. указания / М.Г. Ерунова, А.А. Гостева; Краснояр. гос. аграр. ун-т. – Красноярск, 2004. – 84с., Карпик А.П. Методологические и технологические основы геоинформационного обеспечения территорий. – Новосибирск: СГГА, 2014. – 260 с.