Жерлерді мемлекеттік тіркеу және есепке алу

Сипаттама: Пәнді оқу барысында студенттер мемлекеттік тіркеу объектілері мен субъектілері туралы теориялық білімді, тіркеу құжаттарымен, есеп беру ведомостерімен жұмыс істеу дағдысын, жер учаскелеріне және басқа да жылжымайтын мүлік объектілеріне құқықтарды мемлекеттік тіркеу және мемлекеттік есепке алуды жүргізу және олармен мәміле жасау дағдыларын игереді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • жерді сандық және сапалық есепке алуды, жерді мемлекеттік кадастрлық есепке алуды жүргізудің әдістемелік және технологиялық негіздерін меңгеру
Міндет
 • Білім: жер учаскелерін тіркеудің негізгі қағидаларын, жерді және басқа да жылжымайтын мүлікті мемлекеттк кадастрлық тіркеудің принциптері, құқықтық кадастрды жүргізу принципі, жылжымайтын мүлікке құқықты электронды мемлекететтік тіркеу принципі, жер учаскелеріне кадастрлық нөмір беру әдістемесі, шетелдік жер-кадастрлық және тіркеу жүйелері, жылжымайтын мүлікті электронды тіркеу
 • Дағдылар: жер учаскелеріне кадастрлық нөмір беру жұмыстарын орындау, ЖБМТ толтыру, жер учаскелеріне ауыртпашылықты мемлекеттік тіркеу, жерлерді кадастрлық аймақтарға бөлу, кадастрлық жоспарды құрастыру және жер учаскесінің кадастрлық ісін қалыптсатыру
 • Құзыреттер: Құқықтық және нормативтік техникалық құжаттамаларды білу негізінде жерлерді мемлекеттік тіркеу және есепке алу саласында кәсіби мәселелерді шешу үшін бар білімдерін қолдану
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Жер заңнамасын білу және түсіну
 • Жылжымайтын мүлікке құқықты мемлекеттік тіркеу туралы заңнамасын білу және түсіну
 • Қазақстан Республикасында мемлекеттік жер кадастрын жүргізу қағидаларын білу және түсіну
 • Жер учаскелерін және оларға құқықты мемлекеттік тіркеу тәртібін білу және түсіну
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Құқықтық және нормативтік техникалық құжаттамаларды білу негізінде жерлерді мемлекеттік тіркеу және есепке алу саласында кәсіби мәселелерді шешу үшін бар білімдерін қолдану қабілеті.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Жерлерді мемлекеттік тіркеу және есепке алу жұмыстарын есепке алу кезінде ақпаратты сараптау, дәйекті қорытындылар жасау және дәйекті пайымдауды айту.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Кешенді мәселелерді шешуде өкілеттіліктерді және жауакершіліктерді бөлумен топтың мүшесі ретінде және жеке тиімді жұмыс істеу қабілеттілігі.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Жер-тіркеу және есептік құжаттармен жұмыс істеу дағдылары.
Негізгі әдебиет
 • Земельный кодекс Республики Казахстан. №442-II от 20 июня 2003 года
 • Варламов А.А., Гальченко С.А., Земельный кадастр, Том 3, Государственная регистрация и учет земель, 2009.
 • Ж.Т. Сейфуллин, Г.Ж. Сейтхамзина, А.С. Иканова. Государственная регистрация земельных участков и учет земель /Учебное пособие. – Алматы, 2011
 • Правила ведения государственного земельного кадастра. Постановление Правительства РК № 958 от 20 сентября 2003 года
 • Закон Республики "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество" N 310 от 26 июля 2007 года