Жылжымайтын мүлік нарығында жерді бағалау

Сипаттама: Пән жер нарығының объектілері мен субъектілерімен байланысты экономикалық үрдістер, жер учаскелерін рұқсат етілген пайдаланудың әр түрлі санаттары мен түрлерінің құнын қалыптастыру заңдылықтары мен факторлары туралы теориялық білімді бередi. Сондай-ақ қалалық және ауыл шаруашылық жер учаскелерінің нарықтық және басқа да құн түрлерін анықтау саласында әдістемелік және практикалық дағдыларды меңгерудің теориялық негіздерін қамтиды. Зерттеу объектісі жер учаскелерін бағалау әдістері мен тәсілдері болып табылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Жерді бағалау және жердің үстінде орналасқан жылжымайтын мүлікті бағалау әдістерін оқып тану.
Міндет
  • Жылжымайтын мүлікті бағалауға әртүрлі ықпалдарды іс жүзінде қолдануды білу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Бағалау объектісі, дүние-мүлік нарығы туралы нақты мәліметтерді жинауды істей алу және білу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Жерді бағалау туралы, дүние-мүлік нарығында операцияларды реттейтін заманауи заңнаманы, әдістемелік, нормативті және басқа да құқықтық құжаттар туралы білімді іс-тәжірибеде қолдану.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Ақпаратты сараптау, әртүрлі жерді бағалау өндірісінің әдістері туралы дәйекті қорытындылар жасау және дәйекті пайымдауды айту.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Ұжымда ұйымдастыру-басқару функцияларын орындау қабілеті.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Жерді бағалау жөніндегі жұмыстарды орындаумен байланысты кәсіптік мәселелерді шешу қабілеті.
Негізгі әдебиет
  • Земельный кодекс.- Алматы: Юрист, 2007.
  • Общесоюзная методика оценки земель. – М, 1976.
  • Кадастровая оценка земель.- Алма-Ата: Кайнар, 1983.
  • Фридман Д., Ордуэй Н. Анализ и оценка, приносящей доход недвижимой собственности: Пер. с англ. – М.: Дело, 1997.
  • Эллерман Д. Математические методы в оценке недвижимости. – М.,1994.
  • Максимов В.А. Оценка земли на рынке недвижимости Методические указания к практическим занятиям для студентов специальностей 5В090700 "Кадастр", 5В090300 "Землеустройство".- Усть-Каменогорск, 2014