Құрылымдық материалдар және материалтану

Сипаттама: Жаңа құрылымдық материалдарды тауып, қолдануы ғылыми-техникалық прогресстің маңызды бір бағыты болып келеді. Жана металлдар мен қоспалар, аса таза, аса өткізгішті, аса қатты, жоғары кеуекті ұнтақты, композициялық, полимерлі, ақаусыз және тағы басқа материалдар жабдықтың сенімділігін күрт жоғарылатуға мүмкіндік береді. Осы сияқты материалдарды шығарып өңдеуі ғылыми технологиялық сұрақтардың шешуімен байланысты.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Машинажасау құрылымдық материалдардың технологиялық процесстері мен өңдеу тәсілдерінің теориялық негіздерін, осы материалдардың заманауи шығару тәсілдерін білу, материалтану негіздерімен танысу, материалдардың механикалық, термиялық, химиялық қатайту тәсілдерін білу.
Міндет
 • Дәріс пен зертханалық жұмыстар курсын оқу нәтижесінде студенттер: - металл және металл емес материалдардың қасиеттерін білу керек; - өз бетімен машина бөлшектері мен түйіндерінің материалдарын олардың жұмыс істеу жағдайына қарай таңдай білу керек; - материалдарды беріктігін көтеру негіздерін, олардың стандарт бойынша таңбалауын білу керек; - құрылымын, механикалық қасиеттерін анықтай білу керек.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Студенттер матиериалтану негіздерін, металдардың беріктігін көтеру тәсілдерін, олардың таңбалауын, құрылымдарын анықтап, химиялық құрылымын, материалдардың механикалық қасиеттерін біліп, белгілі қасиеттерге жету үшін темоөңдеу тәсілін тағайындай білу керек.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Әр бір жабдық құрастыратын, шығаратын, пайдаланатын инженер мен технолог материалдардың қасиеттерін жақсы біліп, тетіктер мен түйіндердің жұмыс жағдайына сәйкес тағайындай білу керек.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Машинажасау өнімдерінің тектірі мен түйіндерін есептеу стандартты тәсілдерін қолдана білу, құрастыру-жобалау жұмыстарын орындап, жобалау және технологиялық құжаттарды стандарттарға, техникалық шарттарға және басқа нормативті құжаттарға сәкес, соның ішінде автоматикалық құралдар арқылы, орындау.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Негізгі құзыреттіліктері: - қазіргі заманғы технологиялық жаңалықтарды игеруге қабілетті; -өндірістік жағдайларда туындайтын мәселелерге өзінің кәсіби тұрғысынан шешім таба білу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Жаңа күнделікті кәсіптік өмірде және магистратурада оқуға қажетті білімдерді алу қабілетін арттыру
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Металдардың атомдық-кристалдық құрылысы
 • Металдар мен қорытпалардың кристалдануы
 • Металдардың механикалық қасиеттері
 • Металдардың деформациясы мен қирауы
 • Металл қорытпалары
 • Көміртекті болат
 • Шойын
 • Термиялық өңдеудің теориялық негіздері
 • Термиялық өңдеу технологиясы
 • Химиялық-термиялық өңдеу
 • Легірленген болат
 • Құрал-саймандық болаттар мен қорытпалар
 • Түсті металдар мен қорытпалар
 • Құрылымдық ұнтақты және композитті материалдар
 • Металл емес материалдар
Зертханалық сабақтардың тақырыптары
 • Металлографиялық талдау
 • Металдардың механикалық қасиеттері
 • Пластикалық деформация және қайта кристалдану
 • Темір-көміртегі диаграммасы
 • Көміртекті болаттарды микроталдау
 • Шойынды микроталдау
 • Көміртекті болаттарды термоөңдеу
 • Түсті қорытпаларды микроталдау
 • Легірленген болаттарды микроталдау
Негізгі әдебиет
 • Технология металлов и материаловедение. //Под ред. Г.П. Фетисова. – М.: Высшая школа, 2011.
 • Лахтин Ю.И., Леонтьева В.П. Материаловедение. – М.: Машиностроение, 2014
 • Гуляев А.П. Металловедение. – М.: Машиностроение, 2011.
 • Технология металлов и материаловедение. //Под ред. Л.Д. Усовой. – М.: Металлургия, 2011.
 • Волков В.Н. Курс лекций по материаловедению. – Усть-Каменогорск, 2015.
 • Самохоцкий А.И., Кунявский М.Н. Лабораторные работы по материаловедению и термической обработке металлов. – М.: Машиностроение, 2010.
Қосымша әдебиеттер
 • Туленденова Н.К. Материаловедение и технология конструкционных материалов. Конспект лекции – Усть-Каменогорск, ВКГТУ, 2011.
 • Туленденова Н.К. МУ по выполнению лабораторных работ: ч.1- Изучение механических свойств металлов и сплавов; ч.2- Изучение микроструктуры металлов и сплавов и термическая обработка; ч.3 Технология конструкционных материалов- ВКГТУ, 2012.
 • Туленденова Н.К. Материаловедение и технология конструкционных материалов. МУ по выполнению самостоятельной работы, 2011.