Термодинамика және статистикалық физика негіздері

Сипаттама: Термодинамикалық жүйелердің микросұстығы. Фазалық кеңістіктер. Статистикалық үлестірулер және статистикалық ансамбль. Қозғалыс интегралдары және олардың статистикадағы рөлі. Классикалық теориядағы микроскопиялық үлестіру, кванттық канониялық және микроскопиялық үлестіру. Негізгі термодинамикалық ұғымдардың статистикалық мәні: қысым, температура, энтропия. Кванттық мінсіз жүйелер. Тепе-теңдік бөлшектерінің ажырамау принципі. Бозе-Эйнштейн және Ферми-Дирактың кванттық таралуы.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • 1. Болашақ бакалаврларға ғылыми және техникалық ақпарат ағымында бағдарлануға мүмкіндік беретін және оларға маманданатын техника салаларында жаңа физикалық принциптерді қолдануға мүмкіндік беретін статистикалық физика саласындағы теориялық дайындық негіздерін студенттердің құруы. 2 студенттердің ғылыми ойлауын және диалектикалық дүниетанымын, әртүрлі физикалық ұғымдардың, заңдардың, теориялардың қолданылу шекарасын дұрыс түсінуін және зерттеудің эксперименталды немесе математикалық әдістерінің көмегімен алынған нәтижелердің нақтылық дәрежесін бағалай білуін қалыптастыру 3 студенттердің негізгі физикалық құбылыстар мен статистикалық физика және термодинамика заңдарын, физикалық зерттеу әдістерін меңгеру. 4 студенттерде пәннің жалпыланған типтік оқу есептерін (теориялық және эксперименталды-тәжірибелік) шешудің дағдылары мен біліктерін қалыптастыру.
Міндет
  • 1. Студенттерді өлшеу аппаратурасымен таныстыру, эксперименталды зерттеулер жүргізу, эксперимент нәтижелерін өңдеу және оларды талдау. 2 студенттердің шығармашылық ойлау қабілетін, өзіндік танымдық іс-әрекет дағдыларын дамыту, компьютерді қолдана отырып физикалық жағдайларды моделдеу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Термодинамика және статистикалық физиканың теориялық негіздері, негізгі ұғымдары, заңдары мен модельдері;
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Термодинамика мен статистикалық физиканың теориялық негіздерін, негізгі түсініктерін, заңдары мен модельдерін пайдалану; Эксперименталды және теориялық физикалық ақпаратты өңдеу және талдау әдістерін меңгеру.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Өзін-өзі дамытуға, өзінің біліктілігі мен шеберлігін арттыруға, білімдегі олқылықтарды жоюға және өмір бойы оқуға ұмтылыс
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Өзінің артықшылықтары мен кемшіліктерін сын тұрғысынан бағалай білу, жолды белгілеу және артықшылықтарды дамыту және кемшіліктерді жою құралдарын таңдау
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Математикалық және жаратылыстану-ғылыми пәндер мен жалпы кәсіптік цикл пәндерінің базалық білімін кәсіби қызметте тиісті ғылымның негізгі заңдарын қолдану үшін қажетті көлемде, онда Математикалық талдау мен модельдеу, теориялық және Эксперименталды зерттеу әдістері мен нәтижелерін жасау
Негізгі әдебиет
  • СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1. Плотников А.Л. Телелекции по физике. Учебное пособие / Изд-во ВКГТУ. – Усть-Каменогорск, 2006. – 176 с. 2. Квасников И.А. Термодинамика и статистическая физика (теория неравновесных систем). М.: Изд.МГУ, 1991. – 228 с. 3. Ландау Л.Д., Лившиц Е.М. Статистическая физика. М.: Наука, 1976 4. Леонтович М.А. Введение в термодинамику. Статистическая физика. М.: Наука, 1983. – 405 с. 5. Климонтович Ю.Л. Статистическая физика. М.: Наука, 1982. – 338 с. 6. Терлецкий Я.П. Статистическая физика. М.: Наука, 1973. – 404 с. 7. Фейнман Р. Статистическая физика. М.: Наука, 1975. – 338 с. 8. Базаров И.П. Термодинамика. М.: Наука. 1979. – 486 с. 9. Румер Ю.Б., Рывкин М.Ш. Термодинамика. Статистическая физика. М.: Изд. МГУ, 1991. – 552 с.