Оптикалық құралдар

Сипаттама: Оптикалық аспаптардың құрылысы мен жұмыс істеуінің жалпы принциптері, жүйелердің жіктелуі, оптикалық аспаптардың жалпыланған құрылымдық сұлбасы. Оптикалық аспаптардың анықтамалары, жұмыс әдістері, функционалдық құрылғылар, блоктар мен элементтер, оптикалық аспаптар сапасының сипаттамалары; оптикалық сигналдар және оларды математикалық сипаттау әдістері. Сызықты жүйе, кіріс және шығыс сигналдары арасындағы байланыс, сигналдарды оңтайлы сүзу принциптерін ЭББ түрлендіру, квазиоптималды сүзу.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • 1. 1 студенттерге оптикалық аспаптардың әсері негізінде жатқан физикалық құбылыстарды дұрыс түсінуді үйрету. 2 студенттерді физикалық шамаларды есептеу үшін оптика заңдарын білуді қолдануды үйрету.
Міндет
  • 1. 1 оптикалық аспаптарда қолданылатын Оптиканың негізгі заңдарын білу. 2 оптикалық аспаптардың құрылысы мен жұмыс істеу қағидасын білу. 3 оптикалық аспаптардың кемшіліктерін және оларды жою әдістерін білу. 4 қазіргі заманғы оптикалық аспаптар және оларды қолдану салалары туралы түсінікке ие болу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • 1. Оптиканың негізгі заңдарын, оптикалық аспаптардың құрылысы мен жұмыс істеу қағидасын, оптикалық аспаптардың кемшіліктерін және оларды жою әдістерін білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • 1. сәуле шығару көздерінің түрлері мен модельдерін ажырата білу, оларды сипаттау тәсілдерін талдай білу; екі орта бөлімінің шекарасы арқылы жарықтың өтуін сипаттаудың математикалық модельдерін құру және пайдалану
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • 1. жарық толқындары және олардың қасиеттері, идеалды оптикалық жүйелер,нақты оптикалық жүйелер, жарық толқындарының энергетикасы мәселелері бойынша пайымдауларды қалыптастыруға дайын болу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • 1. Жарық бірліктерінен энергетикалық білімдерін және олардың арасындағы қатынасты көрсету
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • 1. параксиалды сипаттамаларды, кардиналды кесінділерді, бейненің орналасуы мен көлемін есептеу үшін параксиалды Оптиканың негізгі заңдары мен ара қатынасын қолдану
Негізгі әдебиет
  • 1. 1. Трофимова Т.И. Курс физики. Оптика и атомная физика: теория задачи и решения : учеб. пособие / Т. И. Трофимова. - 2-е изд., испр. . - М. : Высш. шк., 2003. - 287 с. - Предм. указ.: с. 281-287. 2. Методические указания к лабораторным работам по оптике. –Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2008. 3. Якушенков Ю.Г. Теория и расчет оптико-электронных приборов. – М.: Логос, 2011.-568 с. 4. Тарасов В.В., Якушенков Ю.Г. Двух- и многодиапазонные оптико-электронные системы с матричными приемниками излучения. М.:Логос, 2007.-192 с. 5. Справочник по инфракрасной технике. Т.т.1-4 /пер. с англ. под ред. Н.В.Васильченко, В.Е.Есакова и М.М.Мирошникова. – М: Мир, 1999, 2001