Электр және магнетизм

Сипаттама: "Электростатика"," Тұрақты ток","Магнетизм","Электромагниттік индукция құбылысы","Максвелл теңдеулері","Айнымалы ток тізбектері". Бұл бөлімдерді оқыту орта мектеп физикасының тиісті курстарын дамыту және тереңдету болып табылады. Векторлық алгебра және дифференциалдық есептеудің математикалық аппараты қолданылады. Электр және магнит өрістерінің сипаттамалары; оларды есептеуге мүмкіндік беретін заңдар, электр және магнит құбылыстарының байланысын растайтын құбылыстар қарастырылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Курстың негізгі мақсаты электр және магнетизм туралы классикалық және заманауи ғылымның теориялық негіздерін оқып-білу, осы ғылымның негізгі түсініктері мен заңдарының мәнін ашу, студенттің бойында заманауи физикалық және ғылыми көзқарас қалыптастыру. «Электр және магнетизм» пәніне мынадай талаптар қойылады: студенттерде қоршаған әлемнің тұтас, сабақтас және логикалық қайшылықтарсыз физикалық көрінісін қалыптастыру. Теориялық және практикалық есептерді шешу үшін ептілік пен машыққа баулу. Творчестволық ой, өз бетінше даму қызметіне дағдылануын, ІТ технологиясын қолданып физикалық кұбылыстарды модельдеу қабілеттілігін дамыту
Міндет
  • Пәннің міндеттеріне классикалық электромагнитизмнің негізгі заңдарын оқу, типтік физикалық есептерді шешу әдістерін меңгеру, физикалық экспериментті жүргізу әдістерін меңгеру кіреді. Студент өлшеу нәтижелерін өңдеу дағдыларын меңгеруі керек
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • классикалық және қазіргі электродинамиканың физикалық теорияларының негізгі ережелері және олар базаланатын эксперименталды фактілер; классикалық және қазіргі электродинамиканың іргелі ұғымдары, заңдары мен модельдері; электрлік және магниттік жүйелерді зерттеу және есептеу әдістері.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Табиғаттағы және техникадағы физикалық құбылыстарды түсіндіру үшін электродинамика заңдарын қолдану, сапалық және сандық физикалық есептерді шешу; Математикалық талдау әдістерін пайдалана отырып, курстың негізгі бөлімдері бойынша типтік есептерді шешу; физикалық шамаларды өлшеуді жүргізу, эксперимент нәтижелерін түсіндіру және өңдеу. оқу және анықтамалық әдебиеттермен өз бетінше жұмыс істеу; кәсіби қызмет мәселелерін талдау және шешу кезінде физикалық заңдарды қолдану.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • ойлау мәдениетін білу, ақпаратты жинақтау, талдау, қабылдау, мақсатқа жету жолдарын таңдау қабілеті; ауызша және жазбаша сөйлеуді қисынды, дәлелді және анық құра білу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • әріптестермен кооперацияға, ұжымда жұмыс істеуге дайын болу; кәсіби қызметте пәннің негізгі заңдарын қолдануға, теориялық және Эксперименталды зерттеу әдістерін қолдануға дайын болу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • курстың мәселелері бойынша ақпаратты іздеу және алмасу әдістерімен; типтік физикалық есептерді шешу әдістерімен; физикалық өлшеулерді жүргізу әдістерімен; физикалық эксперимент жүргізу кезіндегі қателікті дұрыс бағалау әдістерімен
Дәріс сабақтарының тақырыптары
  • 1.Электр зарядтарының өзара әсері. Электр зарядтарының сақталу заңы. Электр өрісі. Электр өрісінің кернеулігі. Суперпозиция принципі. Электрлік диполь. Вектор ағыны, Гаусс теоремасы. 2.Электр өрісінің жұмысы. Электр өрісінің кернеулік векторының циркуляциясы. Потенциал. Потенциалдың электр өрісінің кернеулік векторымен байланысы. 3.Электростатикалық өрістегі өткізгіштер. Өткізгіш ішіндегі және өткізгіш бетіндегі электр өрісі. Өткізгіш- вакуум шекарасындағы шектік шарттары. Электрлік сыйымдылық. Конденсаторлар. 4.Электростатикалық өрістегі диэлектриктер. Поляризациялық зарядтар. Поляризациялану. Диэлектриктер түрі. Сегнетоэлектриктер. Электрлік ығысу. 5.Электр зарядтарының әсерлесу энергиясы. Зарядталған конденсатор мен өткізгіштер жүйесінің энергиясы. Электростатикалық өрістің энергиясы. Электростатикалық өріс энергиясының көлемдік тығыздығы. 6.Электр тогының жалпы сипаттамасы және бар болу шарттары. Асқын өткізгіштік. Ом және Джоуль-Ленц заңдарының дифференциалдық түрі. 7.Бөгде күштер. Гальвани элементінің ЭҚК. Гальвани элементі бар тізбек бөлігі үшін жалпыланған Ом заңы. Кирхгоф ережелері. Потенциалдар айырмасы. 8.Газдардағы электр тогы және плазмадағы электр тогы. Жартылай өткізгіштер және изоляторлар. 9.Электр зарядтарының өзара әсері. Электр зарядтарының сақталу заңы. Электр өрісі. Электр өрісінің кернеулігі. Суперпозиция принципі. Электрлік диполь. Вектор ағыны, Гаусс теоремасы. 10.Электр өрісінің жұмысы. Электр өрісінің кернеулік векторының циркуляциясы. Потенциал. Потенциалдың электр өрісінің кернеулік векторымен байланысы. 11.Электростатикалық өрістегі өткізгіштер. Өткізгіш ішіндегі және өткізгіш бетіндегі электр өрісі. Өткізгіш- вакуум шекарасындағы шектік шарттары. Электрлік сыйымдылық. Конденсаторлар. 12.Электростатикалық өрістегі диэлектриктер. Поляризациялық зарядтар. Поляризациялану. Диэлектриктер түрі. Сегнетоэлектриктер. Электрлік ығысу. 13.Электр зарядтарының әсерлесу энергиясы. Зарядталған конденсатор мен өткізгіштер жүйесінің энергиясы. Электростатикалық өрістің энергиясы. Электростатикалық өріс энергиясының көлемдік тығыздығы. 14.Электр тогының жалпы сипаттамасы және бар болу шарттары. Асқын өткізгіштік. Ом және Джоуль-Ленц заңдарының дифференциалдық түрі. 15.Бөгде күштер. Гальвани элементінің ЭҚК. Гальвани элементі бар тізбек бөлігі үшін жалпыланған Ом заңы. Кирхгоф ережелері. Потенциалдар айырмасы. Газдардағы электр тогы және плазмадағы электр тогы. Жартылай өткізгіштер және изоляторлар.
Зертханалық сабақтардың тақырыптары
  • 1.Электрстатикалық өрісті зерттеу. 2.Тұрақты ток көпірі көмегімен кедергіні анықтау ( Уитстон көпірі). 3.Электр өлшеуіш құралдарды зерттеу. Амперметр мен вольтметрді градуирлеу. 4.Компенсация әдісімен гальвани элементінің ЭҚК анықтау.
Негізгі әдебиет
  • СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1. Иродов И.Е. Электромагнетизм. Основные законы. –М.: Физматлит, 2000. 2. Иродов И.В. Задачи по общему курсу физики. –М.: Физматлит, 2001. 3. Плотников А.Л. Телелекции по физике. – ВКГТУ, 2010 4. Трофимова Т.И. Курс физики. –М.: Высшая школа, 2003. 4. Методические указания к лабораторным работам по физике. –Усть-Каменогорск: УКСДИ, 1989-2005. 5. Новодворская Е.М., Дмитриев Э.М. Методика проведения упражнений по фи-зике во втузе. –М.: Высшая школа, 1981. 6. Трофимова Т.И., Павлова З.Г. Сборник задач по курсу физики с решениями. –М.: Высшая школа, 2003. Примечание: указанные списки основной и дополнительной литературы име-ются в фонде библиотеки университета.