Механиканың физикалық негіздері

Сипаттама: Курс - кинематика, материалдық нүктенің және қатты дененің динамикасы негіздерін қазіргі заманғы баяндауға арналған классикалық механика бөлімдерден тұрады. Бұл бөлімді баяндау орта мектептің физика курсының тиісті бөлімін дамыту және тереңдету болып табылады. Векторлық Алгебра және дифференциалдық есептеудің математикалық аппараты қолданылады. Қозғалыстың кинематикалық және динамикалық сипаттамалары, олардың өзара байланыстары қарастырылады.

Кредиттер саны: 3

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Жаратылыстану ғылымдарының дүниетанымының дамуы, жалпы техникалық және арнайы пәндерді ары қарай оқытуға арналған бастапқы базаны және нәтижелі мамандандырылған ортаны құруы
Міндет
  • түсініктерді, классикалық және заманауи физиканың заңдары мен теорияларын, сонымен қатар физикалық зерттеу әдістерін меңгеру; - физиканың берілген саласындағы арнайы есептерді шешуде физиканың әр түрлі салаларынан берілген есептерді шешу әдістері мен тәсілдерді меңгеру; - заманауи ғылыми аппаратурамен танысу, физикалық тәжірибелерді жүргізуде дағдыны қалыптастыру, болашақ саладағы арнайы есептердегі қажетті физикалық мазмұнды ала білу - физиканың басқа ғылымдармен байланысын және оның мамандықтағы ғылыми-техникалық проблемаларды шешудегі рөлін білу
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • классикалық және заманауи физиканың негізгі физикалық құбылыстары және заңдары, физикалық зерттеу әдістер; өлшеу құралдарымен жұмыс істеуге, физикалық экспериментті жүргізуге, алынған мәліметтерді есептеу мен өңдеуге деген қабілеттілік; әр түрлі физикалық түсініктер, заңдар, теориялардың қолдану аясын түсіну
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • кәсіби салада физиканың негізгі түсініктері мен заңдарын қолдану; жаңа физикалық принциптерді қолдана білу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • қоршаған ортаның заманауи физикалық картинкасын және ғылыми-техникалық дамудың күйін қарастыру; табиғатта және қоғамда жүріп жатқан техногенді процесстерді сипаттауда физикалық заңдар мен құбылыстар жайлы білімді қолдану
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • ақпараттық процесстердің жүруіне қажетті техникалық және бағдарламалық заманауи ақпарраттық құралдарды қолдана білу, саладағы технологиялық процесстерді жүргізу мен ұйымдастыру үшін қажетті ғылыми және техникалық ақпаратты бағдарлай білу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • ғылыми шығармашылық ойлауды және жеке тану ортасын қалыптастыру. Болашақтағы өзіндік қалыптастырудың жеке әдістерін таба білу, үздіксіз өзіндік кәсіби құзіреттілікті арттыру.
Негізгі әдебиет
  • 1. 1. Трофимова Т.И. Курс физики . - М. : Высшая школа, 2004. - 542 с. 2.Иродов И.Е. Задачи по общей физике / И.Е. Иродов. - М. Физматлит, 2001. -416 с. 3. Трофимова Т.И. Сборник задач по курсу физики для вузов / Т.И. Трофимова. - М .: Оникс 21 век, 2003. - 384 с. 4. Волькенштейн В С. Сборник задач по общему курсу физики / - СПб. : Книжный мир, 2007. - 327 с. 5. Жаксылыкова А.А., Паюк В.А. Курс лекций по физике. Часть 1. – Усть-Каменогорск, ВКГТУ, 2009. 6. Плотников А.Л. Лекции по физике. Учебное пособие / Изд-во ВКГТУ. – Усть-Каменогорск, 2010. – 176 с. 7. Жаксылыкова А.А. Физика 1. Учебно-методическое пособие к практическим занятиям и самостоятельной работе для студентов технических вузов.- Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2010. 8. Жаксылыкова А.А. Презентации лекций по Физике в Power Point. . – Усть-Каменогорск: УКСДИ, 2010-2014.