Микроэлектроника

Сипаттама: Электрондық схемаларды құрудың жалпы принциптері қарастырылады. Элементтік базаның бар түрлеріне талдау беріледі. Электронды аспаптар қарастырылады. Жартылай өткізгіш құрылғылардың техникалық сипаттамалары, электрондық схемаларды зерттеуге арналған бағдарламалық құралдар егжей-тегжейлі оқытылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Курстың мақсаты-жартылай өткізгіш аспаптар мен құрылымдарды қолдану бағыттары мен пайдалану па-раметрлерін, сипаттамаларын, жұмыс принципін оқып үйрену.
Міндет
  • өнеркәсіптік электрониканың мүмкіндіктері туралы түсініктерді кеңейту, әртүрлі материалдардың электр өткізгіштігінің қағидалары мен заңдарына қатысты теориялық материалды бекіту және нақтылау
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Пәнді оқу нәтижесінде студент: - жартылай өткізгіш аспаптар мен интегралды схемалардың құрылымын, сипаттамасын және параметрлерін білу - электрондық схемаларды құру және есептеу принциптерін түсіну
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Пәнді оқыту нәтижесінде студент: - жартылай өткізгіш аспаптар мен интегралды схемаларды таңдау кезінде алынған білімді олардың сипаттамалары мен параметрлері бойынша қолдану;
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Бұл пәнді оқу нәтижесінде студенттің пікірлері қалыптасуы керек: - бақылау объектісімен физикалық өрістердің, корпускулярлық бөлшектердің және өткізгіш заттардың өзара әрекеттесуінің негізі туралы; - техникалық диагностиканың негізгі бағыттары мен әдістері, оларды қолдану саласы және пайдалану ерекшеліктері туралы
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Өзара іс-қимылдың түрлі сатыларында кәсіби маңызды байланыстарды қалыптастыру мақсатында алынған білім мен іскерлікті қолдану. Креативті ойлауға, кәсіби, ақпараттық-коммуникативтік құзыреттілікке, кәсіпкерлік және көшбасшылық дағдыларға ие бәсекеге қабілетті маман болу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • - кәсіби қызметте жаңа инновациялық идеялар мен технологияларды жетілдіру, өздігінен білім алу, өндеуге қабілеті; - ары қарай білім алу және өзін-өзі білім алу қабілеті
Негізгі әдебиет
  • 1 Агаханян Т.М. Интегральные микросхемы: Учеб. пособие для ву-зов. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 464с., ил. 2 Бочаров Л.Н. и др. Расчет электронных устройств на транзисторах / Бочаров Л.Н., Жебряков С.К., Колесников И.Ф. – М.: Энергия, 1978. – 208с., ил. – (Массовая радиобиблиотека; Вып. 963). 3 Забродин Ю.С. Промышленная электроника: Учебник для вузов. – М.: Высш. Школа, 1982. – 496 с., ил. 4 Герасимов В.Г., Князев О.М. и др. Основы промышленной электроники. – М.: Высшая школа, 1986. 5 Ефимов И.Е., Козырь И.Я., Горбунов Ю.И. Микроэлектроника. Физические и технологические основа, надежность. – М.: Высшая школа, 1986. – 464 с. 6. Голомедов В.А. Полупроводниковые приборы: диоды выпрямители, стабилитроны, тиристоры. Справочник – М.: Связь, 1978. 7. Лавриненко В.Ю. Полупроводниковые приборы. Справочник. – Киев: Техника, 1984