Еңбекті қорғау

Сипаттама: Еңбекті қорғаудың ұйымдастырушылық негіздері. Заңнамалық және нормативтік базалар. Еңбекті қорғау бойынша іс-шараларды жоспарлау. Өндірістік санитария. Жұмыс орындарындағы метеожағдайлар, жұмыс аймағының ауасындағы шаң мен газдар. Желдету және жылыту жүйесі. Жұмыс орындарының жарықтандырылуы. Қауіпсіздік техникасы. Электр қауіпсіздігі негіздері. Жүк көтергіш машиналардың тұрақтылығын бағалау. Қысыммен жұмыс істейтін ыдыстар. Жеке қорғану құралдары. Өртке қарсы алдын алу.

Кредиттер саны: 3

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Еңбекті қорғаудың теориялық және практикалық дағдыларын меңгерген жас мамандарды даярлау, еңбекті қорғау, өндірістегі қауіпсіздік пен адам қорғау, оның денсаулығы мен жұмысқа қабілеттілігін сақтау, төтенше жағдайларда іс-қимыл жасауға дайын болу талаптарымен тиімді кәсіби қызметтің үздіксіз бірлігі туралы мамандарды даярлау.
Міндет
  • - адамның еңбек қызметі мен демалыс аймақтарында қалыпты жағдай жасау; - адамды және оның тіршілік ортасын зиянды әсерлерден қорғау шараларын әзірлеу және іске асыру; - жаңа техника мен технологиялық процестерді оларды пайдалану қауіпсіздігі бойынша қазіргі заманғы талаптарға сәйкес жобалау; - шаруашылық объектілерінің және техникалық жүйелердің қалыпты жағдайда және ТЖ-да жұмыс істеу тұрақтылығы; - ТЖ салдарын болжау және бағалау; - халықты, өндірістік персоналды авариялардың, апаттардың, дүлей зілзалалардың салдарынан қорғау және қазіргі заманғы зақымдау құралдарын қолдану жөнінде шешімдер қабылдау, сондай-ақ оларды жою жөнінде шаралар қабылдау.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Құқықтық сауаттылығы жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін технологиялық процестердің қауіпсіздігі саласындағы базалық білімді меңгеру. Еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласында арнайы білімді меңгеру.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Еңбекті қорғау саласындағы сапаны басқару әдістерін және пайдалануда қолданылатын техниканың қауіпсіз жағдайын меңгеру
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Өндірістік процестердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласында білімді қолдану және әдістерді салыстырмалы талдау мүмкіндігіне ие болу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Заманауи техникамен жұмыс істеу дағдысын меңгеру, өндірістік қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында ақпараттық технологияларды қолдана білу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Еңбек қауіпсіздігі саласындағы негізгі нормативтік құжаттармен жұмыс істеу дағдыларына ие болу және өндірісте адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін технологияларды әзірлеу үшін заманауи әдістерді қолдану.
Негізгі әдебиет
  • 1 Закон Республики Казахстан «Конституция Республики Казахстан» 2 Трудовой Кодекс РК от 2015г , с изм. на 01.01. 2019 3 Закон Республики Казахстан «О гражданской защите» ,2014 4 Безопасность и охрана труда в РК. Сборник нормативных актов. Правила требования. Типовые инструкции; Алматы: Lem , 2017 5 Охрана труда и техника безопасности в строительстве (СНИП РК 1.03-05-2011); Алматы: Lem , 2016 6 Дурановская Г.П. «Безопасность и охрана труда. Трудовое законодательство: комментарии, вопросы и ответы»; Алматы: Lem , 2017 7 Аманжолов Ж. , Охрана труда и техника безопасности; Астана : Фолиант,2011 7 Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности:Учебник для студентов высшего профессионального заведения-М.: Академия, 2008. 8 Аипов А.К., Охрана труда и безопасность жизнедеятельности; Учебное пособие,-Астана: Каз.УЭФМТ, 2013 9 Даумова Г.К. Еңбекті қорғау: оқу құралы. - Өскемен: ШҚМТУ, 2017.-134 б. 10 Аманжолов Ж., Охрана труда и техника безопасности: Учебное пособие. 2-ое издание.-Астана: Фолиант, 2011. -440 с. 11 Нурбаева Н.А. Еңбекті қорғау пәнінен зертханалық пракикум: оқу құралы - Өскемен: ШҚМТУ, 2010.- 88 б.
Қосымша әдебиеттер
  • 12 Бурашников Ю.М. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда на предприятиях пищевых производств / Ю.М. Бурашников. - СПб.: Гиорд, 2007. – 416 13 Бурашников Ю.М. Охрана труда в пищевой промышленности, общественном питании и торговле / Ю.М. Бурашников. - М.: Academia, 2018. 14 Васильев, Н.Е. Охрана труда на железнодорожном транспорте: Учебное пособие / Н.Е. Васильев. - М.: Academia, 2018 15 Воронкова, Л.Б. Охрана труда в нефтехимической промышленности: Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования / Л.Б. Воронкова, Е.Н. Тароева. - М.: ИЦ Академия, 2012 16 Графкина, М.В. Охрана труда. Автомобильный транспорт: Учебник / М.В. Графкина. - М.: Academia, 2014 6 Минько, В.М. Охрана труда в машиностроении: Учебник / В.М. Минько. - М.: Academia, 2016. 273с.