Физика

Сипаттама: Физика материяның жалпы қозғалыс формаларын зерттейді. Бірінші бөлім материалдық нүкте мен қатты дененің кинематикасы мен динамикасына арналған. Екінші бөлім молекулалық физика және термодинамика негіздеріне арналған. Үшінші - электростатика, тікелей ток және электромагнетизм. Төртінші - тербелістер мен толқындар. Бесінші - геометриялық және толқындық оптика. Келесі - жарық пен кванттық механиканың кванттық теориясының элементтері. Жетінші - атом және атом ядросының физикасы.

Кредиттер саны: 4

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Болашақ инженерлерге ғылыми және техникалық ақпарат ағымында бағдарлануға мүмкіндік беретін және оларға маманданған техника салаларында жаңа физикалық принциптерді пайдалануға мүмкіндік беретін физика саласында студенттердің кең ауқымды теориялық дайындық негіздерін құру. 2 студенттердің негізгі физикалық құбылыстар мен классикалық және қазіргі заманғы физика заңдарын, физикалық зерттеу әдістерін меңгеру. 3 студенттердің ғылыми ойлауын және диалектикалық дүниетанымын, әртүрлі физикалық ұғымдардың, заңдардың, теориялардың қолданылу шекарасын дұрыс түсінуін және зерттеудің эксперименталды немесе математикалық әдістерінің көмегімен алынған нәтижелердің нақтылық дәрежесін бағалай білуін қалыптастыру. 4 студенттерді өлшеу аппаратурасымен таныстыру, эксперименталды зерттеулер жүргізу, эксперимент нәтижелерін өңдеу және оларды талдау. 5 студенттердің шығармашылық ойлау қабілетін, өзіндік танымдық
Міндет
  • Физикалық құбылыстар, ұғымдар, заңдар, теориялар, әдiстер, тәжiрибелiк фактiлер жайлы бiлiмдi қалыптастыру; - Қазіргі замандағы ғылымның даму дәрежесіне сай әлемнiң ғылыми бейнесiн беретiн көзқарастарды қалыптастыру; - Өнеркәсіп техникасы және технологиясында физика заңдарын қолдану арқылы ғылыми техникалық өрлеудің негізгі бағыттарымен танысу; - Физиканың әртүрлi саласы бойынша нақты есептердi немесе мәселелердi шешу әдiстерi мен тәсiлдерiн меңгеру; - Қазiргi замандағы жаңа ғылыми аспаптармен танысу, болашақ мамандығының қолданбалы есептерiн шығарғанда физикалық модельдеу дағдыларын қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Студенттердің негізгі физикалық құбылыстар мен классикалық және қазіргі заманғы физика заңдарын, физикалық зерттеу әдістерін меңгеру
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Студенттерді өлшеу аппаратурасымен таныстыру, эксперименталды зерттеулер жүргізу, эксперимент нәтижелерін өңдеу және оларды талдау
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Студенттердің ғылыми ойлауын және диалектикалық дүниетанымын, әртүрлі физикалық ұғымдардың, заңдардың, теориялардың қолданылу шекарасын дұрыс түсінуін және зерттеудің эксперименталды немесе математикалық әдістерінің көмегімен алынған нәтижелердің нақтылық дәрежесін бағалай білуін қалыптастыру
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Өз еңбегін ұйымдастыра білу, өз қызметінің нәтижелерін үлкен дербестік дәрежесімен бағалау, өз бетінше жұмыс істеу дағдысын меңгеру; кәсіби қызметте базалық білімді қолдана білу; практикалық жұмыстың теориялары мен дағдыларын меңгеру; алынған нәтижелерді талдау, қажетті қорытынды жасау және ұсыныстарды тұжырымдау; зерттеулерде алынған нәтижелерді есеп түрінде ұсыну
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Студенттердің шығармашылық ойлау қабілетін, өзіндік танымдық іс-әрекет дағдыларын дамыту, компьютерді қолдана отырып физикалық жағдайларды моделдеу
Дәріс сабақтарының тақырыптары
  • Механиканың физикалық негіздері. Кинематика. Динамиканың негізгі теңдеуі. Ньютон Заңдары. Қатты дененің динамикасы. Өзек пен шардың инерция моментін анықтау. Термодинамиканың бірінші бастамасы. Изопараметрлік процестер. Термодинамиканың екінші бастамасы. Нақты газдар. Фазалық түрленулер. Электростатика. Электр өткізгіштігі. Магнит өрісі. Магнетики. Электромагниттік индукция. Максвелл Теңдеулері. Әр түрлі көздермен жасалатын энергетикалық бірліктер, Жарық шамалары, жарықтандыру. Геометриялық оптика элементтері. Атомдық физика.
Зертханалық сабақтардың тақырыптары
  • 1. Штангенциркулдің көмегімен денелердің сызықтық өлшемдерін анықтау. 2. Денелердің қозғалысын көлбеу жазықтық арқылы зерттеу. 3. Тұрақты қысым және тұрақты көлемде ауаның жылу сыйымдылығының қатынас шамасын анықтау 4. Электрөлшеуіш құралдарды оқып үйрену. 5. Физикалық маятник. 6. Ньютон құралы көмегімен линзаның қисықтық радиусын анықтау.
Негізгі әдебиет
  • Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. - М.: Высшая школа, 2002. 2 Трофимова Т.И. Курс физики. – М.: Высшая школа, 2003. 3 Савельев И.В. Курс физики, т. 1- 3. – М.: Наука, 1989. 4 Жаксылыкова А.А., Паюк В.А. Курс лекций по физике. Часть 1. – Усть-Каменогорск, ВКГТУ, 2009. 5 Чертов А.Г., Воробьев А.А. Задачник по физике.–М: Высшая школа,1981. 6 Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. – М.: Наука, 2003. 7 Методические указания к лабораторным работам по физике. – Усть-Каменогорск: УКСДИ, 2002-2012. 8 Жаксылыкова А.А. Физика 1, 2. Учебно-методическое пособие к практическим занятиям и самостоятельной работе для студентов технических вузов.- Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2010. 9 Жаксылыкова А.А. Презентации лекций по Физике в Power Point. . – Усть-Каменогорск: УКСДИ, 2006-2012. 2 Дополнительная литература 1. Стрелков С.П. Механика. - М.: Наука, 1975. 2 Матвеев А.Н. Молекулярная физика. – М.: Высшая школа, 1 3 Матвеев А.Н. Электричество и магнетизм.- М.: Высшая школа, 1983. 4 Плотников А.Л. Лекции по физике. Учебное пособие / Изд-во ВКГТУ. – Усть-Каменогорск, 2010. – 176 с. 5 Чертов А.Г. Единицы физических величин. – М.: Высшая школа, 1977. 6 Трофимова Т.И., Павлова З.Г. Сборник задач по курсу физики с решениями. – М.: Высшая школа, 2003. 7 Фриганг Е.В. Руководство к решению задач по курсу общей физики. – М.: Высшая школа, 1978.