Философия

Сипаттама: Студенттерде сананың ашықтығы, өзіндік ұлттық код пен ұлттық өзіндік сананы түсінуін, рухани жаңғыру, бәсекеге қабілеттілік, реализм және прагматизм, тәуелсіз сыни ойлау, білім культін қалыптастыру, негізгі дүниетанымдық ұғымдарды, толеранттық құндылықтар, мәдениетаралық сұқбат пен әлем мәдениетін меңгеру

Кредиттер саны: 5

Компонент: Міндетті компонент

Цикл: Жалпы білімдік пәндер

Мақсат
 • Студенттердің философияны дүниені танып-білудің ерекше формасы ретінде түсінуін қалыптастырып, олардың келешек кәсіби қызметтері аясында оның негізгі тараулары, мәселелері мен әдістері туралы тұтас білім беру
Міндет
 • - Білім алушылардың қоғамдық сананы жаңартудағы және қазіргі заманның жаһандық міндеттерін шешудегі философияның рөлін түсіну аясында білім алушылардың философиялық-көзқарастық және әдістемелік мәдениет негіздерін игеруі; - студенттердің бойында философиялық рефлексияны,өзін-өзі сараптау және адамгершіліктік өзін-өзі реттеу дағдыларын қалыптастыру; - ғылыми зерттеу қабілеттерін дамыту, интеллектуалдық және шығармашылық әлеует қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • - философияның тарихи дамуы негізінде онтология мен метафизиканың негізгі мазмұнын сипаттау; - шындықты философиялық зерделеудің ерекшелігін түсіндіру; - табиғи және әлеуметтік әлемді философиялық зерделеу мен зерттеудің нәтижесі ретінде дүниетанымды негіздеу; - дүниетаның тарихи типтеріінің мазмұны мен ерекшеліктерін интерпрециялау; - қоғам мен тұлғаның құндылықтары ретінде негіздұниетанымдық ұғымдардың ролі мен маңызын негіздеу; - шешім қабылдау үшін әлеуметтік-мәдени және тұлғалық жағдайлардың, мәтіндердің философиялық аспектілерін талқылау; - қазіргі жаһандық қоғамның өзекті мәселелеріне байланысты өзіндік адамгершіліктік бағдар қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • - шешім қабылдау үшін әлеуметтік-мәдени және тұлғалық жағдайлардың, мәтіндердің философиялық аспектілерін талдау; - қазіргі жаһандық қоғамның өзекті мәселелеріне байланысты өзіндік адамгершіліктік бағдар қалыптастыру; - кәсіби салададағы мәселелердің философиялық мазмұнын анықтаудың өзектілігіне зерттеу жүргізу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • - табиғи және әлеуметтік әлемді философиялық зерделеу мен зерттеудің нәтижесі ретінде дүниетанымды негіздеу; - дүниетаның тарихи типтеріінің мазмұны мен ерекшеліктерін интерпретациялау; - негізгі дүниетанымдық ұғымдардың мағынасы мен рөлін адамның қазіргі әлемдегі жеке және әлеуметтік болмысының құндылықтары ретінде негіздеу; - шешім қабылдау үшін әлеуметтік-мәдени және тұлғалық жағдайлардың, мәтіндердің философиялық аспектілерін талқылау;
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • - шындықты философиялық зерделеудің ерекшелігін түсіндіру; - қоғам мен тұлғаның құндылықтары ретінде негізгі дүниетанымдық ұғымдардың ролі мен маңызын негіздеу; - қазіргі жаһандық қоғамның өзекті мәселелеріне байланысты өзіндік адамгершіліктік бағдар қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • - әлемді ғылыми және философиялық танудың әдістерін саралау; - кәсіби салададағы мәселелердің философиялық мазмұнын анықтаудың өзектілігіне зерттеу жүргізу.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • 1 Тақырып. Ойлау мәдениеті және философия. Мазмұны: Ойлау мәдениеті. Көркемдік рефлексия. Философия – даналыққа құштарлық. Философиялық ойлау түрі – сын және күмәндану. Өткенге сыни көзқарас – қазіргі Қазақстанның рухани жаңғыруы мен ұлттық санасындағы өзгерістер шарты. Мақсаты және қызметтері. Философия және дүниетаным. Дүниенің ғылыми, философиялық, діни бейнелері. Мифология, дін және философия. Қоғам дамуындағы мифтің рөлі.
 • 2 тақырып. Философия мәдениеттің тарихи дамуы ретінде. Философия – білім мен рухани қызметтің ерекше түрі. Философияның негізгі бөлімдері. Философия және фәлсафа. Фәлсафа дәстүріндегі ғылым мен дін мәселелерін шешу жолдары.Философияның анықтамалары, бағыттары, философиялық пайымдау тәсілдерінің әртүрлілігі. Философия мен философтың адам және қоғам өміріндегі рөлі. Философиялық мәселелердің тұлғалық сипаты. Философия мен философтың адам және қоғам өміріндегі рөлі. Қазіргі Қазақстанның үшінші модернизациясындағы философияның орны
 • 3тақырып. Сана Мазмұны: жан, ақыл, парасат, рух. Негізгі тарихи кезеңдердегі рух, жан, ақыл және парасат туралы ұғымдар мен ілімдер. Шәкәрімнің үш анығы. Сананы онтологиялық мәселе ретінде түсіну. Сана фактілері. Сана феномендері. Сананың қалыптасуын анықтайтын факторлар. Антропосоциогенез. Сананың шығу тегі мен мәні: негізгі концепциялар. Сана құрылымы.
 • Тақырып 4. Болмыс философиясы 1. "Болмыс" философиялық категориясы: мағынасы, формалары, категориялары 2. Материя, оның мәні мен атрибуттары туралы философиялық ілім 3. Болу мен ойлаудың арақатынасы мәселесі.
 • Тақырып 5. Таным мен шығармашылық адамның әлемде болу тәсілі ретінде 1. Эпистемология танымның философиялық ілімі ретінде. 2. Таным деңгейлері мен формалары 3. Философиядағы шындық мәселесі
 • Тақырып 6. Ғылым, техника және технологиялар философиясы 1. Ғылым ұғымы рухани өндіріс түрі ретінде. Ғылыми танымның ерекшеліктері. 2. Ғылыми танымның құрылымы, деңгейлері, формалары мен әдістері. 3. Ғылым мен техника. Техника мен технологияның философиялық мәселелері.
 • Тақырып 7. Философиядағы адам мәселесі 1 адамды қарастыруға философиялық көзқарастың ерекшелігі Философия тарихындағы адамның 2 тұжырымдамасы 3 адамның әлемде болуы 4 адам жеке тұлға, даралық, тұлға ретінде
 • Тақырып 8. Философиядағы өмірдің, өлімнің және өлместіктің мәні туралы мәселе 1. Адамзаттың рухани тәжірибесіндегі өмір мен өлім мәселесі 2. Адам өмірінің мәні мен мақсаты. 3. Өмір мен өлім мәселесі, Қазақ философиясындағы өмірдің мәні
 • Тақырып 9. Құндылықтар философиясы 1. Адам өміріндегі құндылықтар, олардың табиғаты және жіктеу принциптері 2. Қоғамдағы құндылықтардың негізгі түрлері мен рөлі 3. Адамгершілік (этикалық), саяси және құқықтық құндылықтар 4. Инженерлердің кәсіби этикасы
 • Тақырып 10. Бостандық философиясы 1. Философия тарихындағы еркіндік ұғымы 2. Бостандықтардың түрлері, олардың тарихи дамуы 3 еркіндік пен қажеттіліктің, бостандық пен жауапкершіліктің диалектикасы
 • Тақырып 11. Өнер философиясы 1. Мәдениеттің феномені ретінде өнердің өзіндік ерекшелігі. 2. Философия тарихындағы эстетикалық көзқарастар 3. Негізгі эстетикалық категориялар
 • Тақырып 12. Философиядағы қоғам мен мәдениет мәселесі 1 қоғамды түсінуге философиялық көзқарастың ерекшелігі, қоғамның негізгі философиялық тұжырымдамалары 2 қоғам ұғымы, оның мәні, құрылымы, түрлері 3. Мәдениет, оның табиғаты, Философия тарихындағы мәдениет теориялары
 • Тақырып 13. Тарих философиясы 1. Тарих философиялық түсіну пәні ретінде 2. Тарихи процестің қозғаушы күштері, көздері, субъектілері. 3. Әлеуметтік прогресс ұғымы және оның критерийлерінің мәселесі. Тарихи процестегі эволюциялық және революциялық 4. Әлемдік тарихтың бірлігі мен сан алуандығы. Формациялар мен өркениеттер 5. Қазіргі өркениет, оның ерекшеліктері мен қайшылықтары
 • Тақырып 14. Дін философиясы 1. Діннің философиялық анықтамасы. Дін және философиялық білім 2. Діннің пайда болуы және ерте формалары 3. Әлемдік діндер: буддизм, христиан, ислам 4. XIX-XX ғасырлардағы діни-философиялық ұғымдар.
 • Тақырып 15. "Мәңгілік ел" және "рухани жаңғыру" - жаңа Қазақстан философиясы 1. "Мәңгілік Ел "және" Ұлы Дала "идеялары мен категориялары. 2. Қазіргі Қазақстандағы жаңғырту үдерістері: әлеуметтік-саяси, экономикалық және мәдени аспектілер. 3. Қоғамдық сананы жаңғыртудың негізгі векторлары.
Негізгі әдебиет
 • 1. Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». http://www.akorda.kz. 2. Назарбаев Н.А. «Мәңгілік Ел. Годы, равные векам. Эпоха, равная столетиям» – Астана: Деловой мир Астана, 2014. – 368 с. 3. Нұрышева Г.Ж. «Философия» – Алматы: Інжу-маржан, 2013. 4. Петрова В.Ф., Хасанов М.Ш. «Философия». – Алматы: Эверо, 2014. 5. Ғарифолла Есім «Фәлсафа тарихы» – Алматы, 2000. 6. Ғарифолла Есім «Қазақ философиясының тарихы» – Алматы, 2006. 7. Бертран Р. «История западной философии» – М.: Издатель Litres, 2018. – 1195 с. 8. Джонстон Д. «Философияның қысқаша тарихы. Cократтан Дерридаға дейін». – Астана, 2018.– 216 б. Хесс Р. «Философияның таңдаулы 25 кітабы». – Астана, 2018.–360 с. 9. Кенни Э. «Батыс философиясының жаңа тарихы. 1-том: Антика философиясы» – Астана, 2018. – 408 с. 10. Кенни Э. «Батысфилософиясыныңжаңатарихы. 2-том: Орта ғасырфилософиясы» – Астана, 2018. – 400 с. 11. Карен Армстронг Иудаизм, христиандық пен исламдағы 4000 жылдық ізденіс: Құдайтану баяны/– Астана, 2018. – 496 с. 12. Johnston D.«A Brief History of Philosophy: From Socrates to Derrida». –A&C Black, 2006. – 211 p. 13. Kenny A.«New History of Western Philosophy». Volume 1-4. –Oxford University Press, 2006 - 2010.
Қосымша әдебиеттер
 • 1 Абишев К., Абишева А.К. Философия. Учебник для студентов, магистрантов, докторантов PhD вузов. Под ред. З.К. Шаукеновой. Алматы: Институт философии, права и религиоведения КН МОН РК, 2015. – 520 с. 2 Аблеев С.Р. История мировой философии. Учебник для вузов. Люберцы: Юрайт, 2016. – 318 с. 3 Алексеев П.В. История философии: Учебник. - М.: Проспект, 2013. - 240 c. 4 Алексеев П.В. Социальная философия: учебное пособие. – М.: Проспект, 2015. –256 с. 5 Армстронг Карен История Бога: 4000 лет исканий в иудаизме, христианстве и исламе. Пер. с англ. – М.: Альпина нон-фикшн, 2011. - 720 с. 6 Бучило Н.Ф. Философия: учебное пособие. – М.: Проспект, 2013. – 325 с. 7 Гриненко Г.В. История философии. В 2-х ч. Ч.2: от XVII до XXI века: Учебник-Люберцы: Юрайт, 2016. – 402 с.