Кәсіпкерлік және бизнестің құқықтық негіздері

Сипаттама: Бәсекелестік ортада кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру, кәсіпкерліктің негізгі түрлері мен ұйымдық нысандары: бизнес-жоспарлау, кадрлық қамтамасыз ету, қаржыландыру, кәсіпкерлік тәуекелдері оқытылады; сонымен қатар студенттерде бизнестің құқықтық негіздері, оның ұйымдастырушылық және функционалдық бастаулары туралы кешенді түсініктер қалыптастырылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Пәннің мақсаттары кәсіпкерлік қызметімен байланысты ұғымдармен таныстыру; кәсіпкерлік қатынастарды дұрыс және сауатты құру бағдарларын көрсету; кәсіпкерлік шарттарды заңды жағынан дұрыс жасауын үйрету; кәсіпкерлік қатынастардың ерекшеліктерін және оларды қорғау мүмкіндіктерін көрсету болып табылады.
Міндет
 • Пәннің міндеттері студенттерді кәсіпкерлік қатынастар саласындағы нормативтік құқықтық актілермен пайдалана білуге үйрету, нақты жағдайларда дұрыс шешім қабылдау дағдысын қалыптастыру
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Кәсікерлік құқық ғылымы саласында (Әлеуметтік, гумантиралық,экономикалық) кең көзқарас пен жоғары ойлау мәдениеті қалыптастыруға әсер ететін пәндерді меңгереді.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Қазіргі Қазақстан Экономикасының басқару талаптарына сәйкес тәжірбилелік дағдылар мен теорияларға ие, кәсіпкерлік қатынастар саласындағы нормативтік құқықтық актілермен пайдалана білуге үйрету
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Бизнес процесстерді басқарудағы кезінде ақпаратты қолдану мен талдаудың сапалық құқықтық әдістерін қолдануға қабілетті.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Іскерлік этика негізінде маркетингтік басқару және тиімді құқықтық шешімдерді қабылдауға қабілетті.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Кәсіби қызметте дамуының құқықтық нормаларды білу және түсіну.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Кәсіпкерлік. Ұғымы, түрлері, нысандары
 • Бизнестің құқықтық ортасы: Кәсіпкерлік құқық пәнімен ұқсастығы және айырмашылығы
 • Кәсікерлік құқық: пәні, әдістері. Кәсікерлік құқық кайнар көздері.
 • Кәсікерлік құқық субъектілері
 • Жеке кәсікерлік субъектілерінін ұйымдастыру, қайта ұйымластыру және жою
 • Государственный контроль и надзор в сфере предпринимательской деятельности
 • Кәсіпкерлік құқықтағы рұқсатнамалар (лицензиялау) және хабарламалар
 • Кәсікерлік құқықтағы келісімшарттар
 • Кәсікерлік қызметінің жеке түрлерінің құқықтық реттеуі
 • Кәсікерлік қызметінін жеке түрлерін салық салу құқықтық реттеуі
 • Кәсікерлік қызмет саласындағы жауапкершілік
 • Дауларды шешу және кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау
Негізгі әдебиет
 • Конституция Республики Казахстан. Алматы: «ЮРИСТ», 2007. - 40 стр.
 • Кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V «Предпринимательский кодекс Республики Казахстан»
 • Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года № 235-V
 • Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V
 • Гражданский кодекс Республики Казахстан от 1 июля 1999 года № 409-I (Особенная часть)
 • Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть), принят Верховным Советом Республики Казахстан 27 декабря 1994 года
 • Закон Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года № 2198 «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств»
 • Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202-V «О разрешениях и уведомлениях»
 • Закон Республики Казахстан от 4 июля 2013 года № 129-V «О Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан»
 • Закон Республики Казахстан «О защите прав потребителей»
 • Закон Республики Казахстан от 26 июля 1999 года № 456-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»
 • Предпринимательское право. Учебник / под ред. Р. А. Курбанова; С. А. Азарова и др. – М.: Проспект, 2019. 797 с.
 • Рубин, Ю.Б. Основы предпринимательства: Учебник / Ю.Б. Рубин. - М.: МФПУ Синергия, 2016. - 464 c.
Қосымша әдебиеттер
 • Круглова, Н.Ю. Основы бизнеса (предпринимательства): Учебник / Н.Ю. Круглова. - М.: КноРус, 2018. - 77 c.