Тантал және ниобий алу технологиясының негіздері

Сипаттама: Ол гидрометаллургия технологиялық конверсиясының негіздері туралы ақпаратты қамтиды: шикізатты ашу, аралық қосылыстармен тантал (ниобий) бөліп алу және тазарту, калий флуоротанталатын өндіру - пирометаллургия: металлотермия, балқытатын және тантал құю, сонымен қатар конденсатор ұнтағын шығару ұнтақ металлургиясы.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Студенттерде металлургияның белгілі бір саласы бойынша білім жүйесін және Қазақстанның атом өнеркәсібі өндірісіне сәтті бейімделуін қалыптастыру.
Міндет
  • - минералды шикізатты, шикізатты өңдеудің технологиялық үрдістерін, гидрометаллургия әдістерімен концентраттарды ашу, жартылай өнімдерді экстракциялық бөлу және тазарту, металлотермия әдістермен шикі өнімдерді бөліп алу, вакуумды доғалық және электронды-сәулелік қайта қалпына келтіру әдістерімен металды тазартуды зерттей отырып, техникалық және жоғары таза металл сорттарын өндіру; - жоғары дайындықтағы металлургиялық өнімдердің өндірісінің технологиялық қайта өңдеу негіздерін зерттеу - тантал конденсатор ұнтақтары: түрлі әдістермен (гидридті, металлотермиялық және т.б.); - зерттелетін білім мен техниканың кәсіби терминологиясын меңгеру; - өнім сапасын басқарудың математикалық әдістерінің негіздерімен танысу; - дайын өнімді аттестациялау әдісімен танысу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Студент білуі керек: - отандық түсті және сирек металдар өндірісінің географиясы; - дәстүрлі күкіртті полиметалл және тотықтырылған шикізатты қайта өңдеудің технологиялық сызбалары; - түсті металлургиядағы қалдықтар түрлері, олардың жіктелуі; - түсті металдардың қалдықтарын өңдеу кезінде металлургиялық қондырғыларда ағып өтетін пирометаллургиялық және гидрометаллургиялық үрдістердің ағу үлгілері; - екінші реттік шикізатты пайдаланудың күрделілігін арттыру жолдары; - түсті металдардың екінші реттік шикізатын өңдеуде қолданыстағы технологияларды жетілдірудің негізгі әлемдік тенденциялары
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Студент : - минералогиялық және химиялық құрамды талдау негізінде, түсті металлургия қалдықтарын өңдеудің оңтайлы технологиясын таңдай алу; - материалды және энергетикалық тепе-теңдік жасау, өңделген өнімнің құрамын және кірістілігін есептеу, құрылғының өнімділігін анықтау; - қалдықтарды өңдеу үрдісінің аймақтағы экологиялық жағдайға ықпалын болжау; - термодинамикалық және кинетикалық зерттеулер негізінде нақты бір шикізатты өңдеу үрдісін моделдеу және басқара алады.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Студенттердің құзіреттілігіне: - Металлургия саласында теориялық және тәжірибелік зерттеулер жүргізу кезінде алынған негізгі білімді сауатты түрде пайдалана алады. - металлургиялық жүйенің құрамдас бөліктерін дистиляциялық жолмен бөлу кезінде, күйдіруде, балқытуда жоғары температуралық газдық атмосфераның құрамын есептеу; - металлургиялық үрдістің аутогенділігін сандай анықтау кіреді.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • ұжымда жұмыс істей алу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • минералогиялық және химиялық құрамды талдау негізінде, түсті металлургия қалдықтарын өңдеудің оңтайлы технологиясын таңдай алу; - материалды және энергетикалық тепе-теңдік жасау, өңделген өнімнің құрамын және кірістілігін есептеу, құрылғының өнімділігін анықтау; - қалдықтарды өңдеу үрдісінің аймақтағы экологиялық жағдайға ықпалын болжау; - термодинамикалық және кинетикалық зерттеулер негізінде нақты бір шикізатты өңдеу үрдісін моделдеу және басқара алады.
Негізгі әдебиет
  • 1 .Металлургия редких металлов / А.Н. Зеликман –М.: Металлургия, 1986. - 346с. 2 Технология бериллия, тантала и ниобия / Б. Сырнев. Конспект лекций, -ВКГТУ, 2009. – 163с, 3 Электронное учебно-методическое пособие «Технология бериллия, тантала и ниобия». 2012г.