Берилий/тантал, ниобий негізінде материалдар алу технологиялары

Сипаттама: Заманауи өндірісте қолданылатын негізгі үрдістер, құрылғылар мен жабдықтар. Ядролық энергетика материалдарының қолданылу салалары. Бериллий, тантал және ниобийдің шикізат көздері. Өндіру технологиясына қарай композициялық ұнтақ материалдарын және қажетті қасиеттері бар қаптамаларды алу. Өнімнің сапасына және оны аттестациялау әдістеріне қойылатын талаптар.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер