Заманауи энергетика материалдары өндірісіндегі аналитикалық бақылаудың физика-химиялық әдістерінің негіздері

Сипаттама: Құрамды, құрылымды және қасиетті (теориялық негіздері, ерекшеліктері мен принциптері) зерттеудің заманауи әдістері, өндірістік үрдістерді жедел басқару әдістері арқылы, өндірістің барлық кезеңдерінде қазіргі заманғы энергетиканың материалдарының сапасын бақылау әдістері (спектрофотометриялық, люминесцентті, эмиссиялық, атомдық-абсорбциялық) арқылы жүргізіледі. ,

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Студенттердің заманауи энергетика материалдарының өндірісінде аналитикалық бақылаудың физика-химиялық әдістерінің негізгі ұғымдарын зерттеуі, өнеркәсіптің тәжірибелік мәселелерінде қолдану үшін іргелі ғылымның негізгі заңдылықтарын меңгеруі.
Міндет
  • - студенттерде заманауи энергетика материалдары өндірісіне аналитикалық бақылаудың физика-химиялық әдістерінің негізгі ұғымдарының жүйелі түсінігін қалыптастыру; - студенттерде заманауи энергетика материалдары өндірісіне аналитикалық бақылаудың физика-химиялық әдістеріне қатысты түсініктер мен ұғымдар жүйесін тереңдету; - заманауи энергетика материалдары өндірісіне аналитикалық бақылаудың физика-химиялық әдістерінің теориялық және тәжірибелік мәселелерін оқу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Студент білуі керек: - заманауи энергетика материалдары өндірісіне аналитикалық бақылаудың физика-химиялық әдістеріне негізделген технологиялық үрдістерді жетілдірудің мақсаттары мен міндеттері - зауыт зертханаларында алынған білімнің тәжірибеде қолданылуы
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Студент: - курстық жобаларды, курстық жұмыстарды және тәжірибелік жұмыстарды орындау кезінде - конференцияларға рефераттар мен баяндамаларды дайындау барысында алған білімдерін қолдануы керек
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Алынған теориялық және тәжірибелік білім негізінде студент тұжырым қалыптастырады: -: пән бойынша қарастырылған үрдістердің мәніне сәйкес - физика- химиялық әдістердің құрылымдық сипаттамалары бойынша - аналитикалық зерттеулерді жүргізу барысында әдістемелік материалды дайындауда
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Алынған білім негізінде магистрант коммуникативті дағдыларды меңгереді: - дәрістерде және тәжірибелік сабақтарда сөйлесу барысында, өндірістік тәжірибе өту кезінде
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Студент үйренудің дағдыларын көрсетеді: - аналитикалық бақылаудың үрдістерін таңдау және дәлелдеу барысында - жабдықтарды іріктеу және есептеуді бағалау кезінде - аналитикалық жұмыстарды жүргізген кезде
Негізгі әдебиет
  • 1 МС ИСО 9000:200 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь. 2 МС ИСО 9001:2000 Система менеджмента и качества. Требования. 3 1 Реферативные материалы по применению статистическитх методов в системх качества за рубежом.М: ВНИИКИ, Вып 12,1991 4 Лапидус В.А. О концепции развития, внедрения и стандартизации и стандартизции статистичеких методов управления качестом продукции СССР.Ж. надёжность и контроль качества, №2,4,:, 1991 5 Адлер Ю.П. Новое направление в статистическом контроле качества -метод Таугти. М.% Знание ,1993 6 Сырнев Б.В., Данилов С.Н. Современные проблемы проиизводства берилия. Курс лекий. ВКГТУ,2009