Металлдар мен қорытпаларды заманауи физикалық зерттеу әдістерінің негіздері

Сипаттама: Заманауи физика-химиялық әдістердің ерекшеліктері, түрлері, типтері және артықшылықтары. Жабдықтар ШҚО өнеркәсіптік кәсіпорындарының зертханаларын заманауи және дәл құралдармен жабдықтау. Растрлық электронды микроскоп-микроанализаторда және рентгендік дифрактометрде жұмыс істеудің теориялық негіздері, қолдануы және жұмыс істеу әдістері.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Студенттерде Қазақстанның атом өнеркәсібі кәсіпорындарында шығарылатын заттардың сапа менеджменті жүйесін қалыптастыру.
Міндет
  • - металдарды физикалық зерттеудің заманауи әдістерімен танысу (растрлық электронды микроскопия, микроанализ, рентгендік дифрактометрия); - металдардың микроқұрылымы мен механикалық қасиеттерін бағалау әдістерін зерттеу; - зерттелетін білім мен техника саласының кәсіби терминологиясын меңгеру; - дайын өнімді аттестациялау әдісімен танысу.