Бериллидің физикалық материалтануының заманауи әдістері

Сипаттама: Бериллий саласындағы зерттеулердің дамуы атом өнеркәсібінің талаптарына байланысты болды-жоғары температура кезінде тығыздығы аз, жылу сыйымдылығы мен механикалық қасиеттері бар материалдар жасау. Бұл курс қатаю процестерінің заңдылықтарын, түйіршіктердің құрылым түзілуін, сегрегация, қоспалардың газдануын, сондай - ақ күйдірілген бериллийдің микро, наноқұрылымының және механикалық қасиеттерінің қалыптасуын қарастырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Студенттерде бериллийдің жаңа сорттарын алу технологияларын әзірлеу кезінде қажетті дайын өнімнің құрылымы мен механикалық қасиеттерін қалыптастыру үрдістері туралы терең физикалық түсінік жүйесін қалыптастыру, сондай – ақ Қазақстанның атом өнеркәсібі кәсіпорындарында шығарылатын өнімнің сапасын басқару.
Міндет
  • -материалдардың атомдық - кристалдық құрылысын, бериллийдің физикалық қасиеттерін, балқыманың диспергирлеуінің физикалық заңдылықтарын, түйіршіктер құрылымының қалыптасуын және жинақы күйген бериллийдің қасиеттерін зерттеу: - металдардың физикалық зерттеулерінің қазіргі заманғы әдістерімен танысу (растрлық электронды микроскопия, микросанализ, рентгендік дифрактометрия);); - металдардың микроқұрылымдары мен механикалық қасиеттерін бағалау әдістерін меңгеру;; - дайын өнімді аттестаттау әдістерімен танысу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Студенттер келесі дағдыларға ие болуы керек: - бериллий негізіндегі материалдарды таңдау және негіздеу; - бериллий негізіндегі материалдарды зерттеу тәсілін таңдау және негіздеу; - материалдардың физика-механикалық сипаттамаларын анықтау әдістерін таңдау.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Студенттер келесі білім мен түсініктерді қолдануы керек: - бериллий негізіндегі материалдарды таңдау және негіздеу; - бериллий негізіндегі материалдарды зерттеу тәсілін таңдау және негіздеу; - материалдардың физика-механикалық сипаттамаларын анықтау әдістерін таңдау.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Студенттердің ғылыми ойлауын және диалектикалық дүниетанымын, әртүрлі физикалық ұғымдардың, заңдардың, теориялардың қолданылу шекарасын дұрыс түсінуін және зерттеудің эксперименталды немесе математикалық әдістерінің көмегімен алынған нәтижелердің нақтылық дәрежесін бағалай білуін қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Өз еңбегін ұйымдастыра білу, өз қызметінің нәтижелерін үлкен дербестік дәрежесімен бағалау, өз бетінше жұмыс істеу дағдысын меңгеру; кәсіби қызметте базалық білімді қолдана білу; практикалық жұмыстың теориялары мен дағдыларын меңгеру; алынған нәтижелерді талдау, қажетті қорытынды жасау және ұсыныстарды тұжырымдау; зерттеулерде алынған нәтижелерді есеп түрінде ұсыну.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Кәсіби салада жаңа білім алу және білімді жалғастыру, кәсіби және тұлғалық Өсуге ұмтылу дағдыларын меңгеру.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
  • Кіріспе. Бериллийдің физика-химиялық қасиеттері және оның сирек кездесетін металдармен өзара әрекеттесуі. Бериллийдің және оның аналогтарының электронды құрылысының ерекшеліктері. Be негізіндегі қос жүйенің күй диаграммалары. Бериллий мен оның қорытпаларын алу және қолдану саласы. Бериллий жүйелерінде басқа элементтермен металл қосылыстардың пайда болуы.
Негізгі әдебиет
  • 1. Алымов М.И. и др. Физическое материаловедение: Учебник для вузов: В 6 т. Том 5. Материалы с заданными свойствами / под ред. Калина Б.А. М.: МИФИ, 2008. 672 с. 2. Matyasova V.E., Nikolaevskii V.B., Alekberov Z.M. Hydrolysis of Sodium Beryllate in Beryllium Hydroxide Production Technology // At. Energy. 2017. Т. 121, № 3. С. 192–196. 3. Matyasova V.E. и др. Ion-Exchange Processes in the Reprocessing of Sulfate Solutions and Pulps with Production of High-Purity Beryllium Compounds // At. Energy. 2016. Т. 119, № 6. С. 408–413. 4. Vidal E.E., Yurko J.A., Smith K. Modern Beryllium Extraction: A State-of-the-Art Kroll Reduction Plant // Rare Met. Technol. 2015. 2015. Т. 2015. С. 27–36. 5. Basargin N.N., Miroshnichenko O. V. Beryllium(II) sorption from aqueous solutions by polystyrene-based chelating polymer sorbents // Russ. J. Inorg. Chem. 2012. Т. 57, № 5. С. 758–762. 6. Самойлов В.И. и др. Технология комплексной переработки литиево-бериллиевых и бериллиево-литиевых концентратов в гидрометаллургии // Химия в интересах устойчивого развития. 2012. Т. 20, № 1. С. 79–83. 7. Schweitzer G.K., Pesterfield L.L. The Aqueous Chemistry of the Elements. New York: Oxford University Press, 2010. 434 с. 8. Марченко 3., Бальцежак М. Методы спектрофотометрии в УФ и видимой областях в неорганическом анализе. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 711 с. 9. Колобов Г.А. и др. Металлургия цветных металлов. Донецк: Издательский дом «Кальмиус», 2007. 462 с. 10. Москвитин В.И., Николаев И.В., Фомин Б.А. Металлургия легких металлов. Москва: Интермет Инжиниринг, 2005. 416 с. 11. Аликбаева Л.А. и др. Новый справочник химика и технолога. Радиоактивные вещества. Вредные вещества. Гигиенические нормативы / под ред. Москвина А.В., Семеновой В.В., Теплых В.Ф. Санкт-Петербург: AHO НПО «Профессионал», 2004. 1142 с.
Қосымша әдебиеттер
  • 12. Джураев, Т.Д. Сплавы бериллия с элементами периодической системы. Германия / Т.Д. Джураев, A.M. Сафаров, М.И. Халимова - LAB LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG Heinrich-Böcking-Str. 6-8, 66121 Saarbrücken, 2012. - 106 с. 13. Беккерт, М. Справочник по металлографическому травлению. / М. Беккерт, X. Кпем. -М.: Металлургия, 1979. - 136 с. 14. Халимова, М.И. О взаимодействии алюминиево-бериллиевого сплава легированного церием, с кислородом газовой фазы / М.И. Халимова, A.M. Сафаров, Б.Б. Эшов // Доклады АН Республики Таджикистан, 2010. - Т. 53, № 7, С. 561-565. 15. Физико-химические свойства элементов / Под ред. Г.В.Самсонова. Киев: Наукова думка, 1965. - 807 с.