Атомдық өнеркәсіп технологиялары

Сипаттама: Курс атомдық өнеркәсіптің негізгі тұжырымдамаларын қарастырады: отын және құрылымдық материалдар, ядролық реакторлар мен қондырғылар, энергияның өзгеруі, ядролық отын циклы. Үрдістердің, реактор қондырғылары жабдықтарының материалдары және олардың конструктивті шешімдерін таңдаудың өзара байланыстары. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету, ядролық технологияның радиациялық қатерін азайту.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • магистранттар атом өнеркәсібі технологияларының негізгі тұжырымдамалары мен негіздерін, соның ішінде нейтронды-физикалық үдерістердің негіздерін, ядролық отын циклінің материалдары мен технологияларын, энергияны түрлендіру әдістерін, ядролық энергияны пайдалану кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету принциптерін зерттейді.
Міндет
  • -атом өнеркәсібі технологиясының негізгі тұжырымдамаларын зерттеу: отын және құрылымдық материалдар, ядролық реакторлар мен қондырғылар, энергияның түрленуі, ядролық отын циклы, қауіпсіздік; - Үрдістердің, реакторлық қондырғылардың жабдықтау материалдарының және оларды жобалау шешімдерін таңдаудың өзара байланысын зерттеу - ядролық технологиялардың радиациялық тәуекелділігін төмендету, қауіпсіздікті қамтамасыз ету жолдарын зерттеу
Негізгі әдебиет
  • 1 Солонин В.И. Ядерные реакторные установки. Учебное пособие – Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010 – 87 с. (http://ebooks.bmstu.ru/catalog/189/book479.html) 2 Физика и расчет реактора : учеб. пособие для вузов / Ганев И. Х. ; общ. ред. Доллежаль Н. А. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Энергоатомиздат, 1992. - 496 с. 3 Конструирование ядерных реакторов Под общ. ред. акад. Н.А. Доллежаля. Учебное пособие для вузов – М.:-Энергоиздат, 1982 – 398 с. 4 Машиностроение. Энциклопедия. Расчет и конструирование машин. Том. IV-25, Книги 1, 2. Машиностроение ядерной техники, 2005. 5 Солонин В.И., Сотников А.С. Материаловедческие аспекты основ проектирования и конструирования тепловыделяющих элементов энергетических ядерных реакторов Учебное пособие – Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015 – 221 с. (http://ebooks.bmstu.press/catalog/189/book1277.html) 6 Расчеты физических характеристик ядерных реакторов : учеб. пособие по курсам "Физика ядерных реакторов", "Конструирование установок ядерного топливного цикла", "Перспективы развития установок ядерного топливного цикла" / Красников П. В., Столотнюк С. В., Столотнюк Я. Д. ; МГТУ им. Н. Э. Баумана. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014. - 95 с. (http://ebooks.bmstu.ru/catalog/222/book99.html) 7 Солонин В.И., Марков П.В. Транспортные реакторные установки. Учебное пособие – Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015 – 135 с. (http://ebooks.bmstu.ru/catalog/189/book1284.html) 8 Международная Сеть Центров данных по ядерным реакциям МАГАТЭ (http://nuclphys.sinp.msu.ru/bd/bd1.htm)