Радиациялық материалтану. Материалдарды зерттеудің физикалық әдістері

Сипаттама: Радиациялық материалтану тұрғысынан материалдарды зерттеудің заманауи физикалық әдістерін зерттеу: бөлінетін материалдардың нейтронды сәулеленуі, материалдардың ісінуі, материалдардың радиациялық қатаюы және сынғыштығы, сондай-ақ материалдардың радиациялық тарауы , материалдардың радиациялық эрозиясы.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Студенттерге атомдық реакторларда отын мен құрылымдық материалдарды сәулелендіруден туындайтын тозу процестері туралы терең ой-өрістер жүйесін қалыптастыру.
Міндет
  • - радиоактивті сәулеленудің әртүрлі түрлерінің қызмет сипаттамаларын және сіңірілуін зерттеу; - радиацияның заттармен өзара әрекеттесуін зерттеу; - металдарды физикалық зерттеудің заманауи әдістерімен танысу (растрлық электронды микроскопия, микроанализ, рентгендік дифрактометрия); - металдардың микроқұрылымы мен механикалық қасиеттерін бағалау әдістерін зерттеу; - зерттелген білім мен технологияның кәсіби терминологиясын меңгеру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Магистранттар пән бойынша келесідей білім алды: - радиациялық материалтану, материалды зерттеудің физикалық әдістері мәселелерінің тізімі, - радиациялық материалтанудың жекелеген үрдістерін пайдаланудағы мәселелер тізімі
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Магистранттардың пән бойынша келесі білімдерін қолдануы: - радиациялық материалтану мәселелерінің табиғаты, - материалдарды зерттеудің физикалық әдістері мәселелерінің тізімі
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Магистранттарда келесі сұрақтар бойынша ой-түйін қалыптастыру: - радиациялық материалтану, материалдарды зерттеудің физикалық әдістері мәселелерінің мәні - радиациялық материалтану, материалдарды зерттеудің физикалық әдістері мәселелерінің себептері және оларды жою мүмкіндігі
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Магстранттар коммуникативті қабілеттерін пайдалану дағдыларын алды: - өндірісте тәжірибелік жұмыс өткенде - ғылыми семинарлар мен конференцияларда баяндама жасау кезінде.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Магистранттар өздерінің оқу шеберліктерін көрсетеді: - Пән бойынша рефераттарды орындау және қорғау кезінде– өндірістік тәжірибе өту барысында - ғылыми семинарда диссертациялық жұмысты қорғау.
Негізгі әдебиет
  • 1. Б.А. Калин. Физическое материаловедение. Физические основы прочности. Радиационная физика твердого тела. Компьютерное моделирование. Т.4. МИФИ. Москва. 2008г. 2. Гэри С.Вас. Основы радиационного материаловедения. Металлы и сплавы. Техносфера. Москва . 2014г. 3. А.М. Паршин, А.Н. Тихонов, Ю.С. Васильев, Н.Б. Кириллов, М.И. Криворук. Под ред. А.М. Паршина и А.Н. Тихонова. Материаловедение. Технология конструкционных материалов. Радиационное материаловедение. СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2003. — 331 с. 4. 3 Белоус М.В. Физика металлов: Учеб. пособие для вузов/ М.В.Белоус, М.П.Браун. – Киев: Вища. шк., 1986. – 344 с. 5. 5 Бернштейн М.Л. Механические свойства металлов: Учеб. для вузов/ М.Л.Бернштейн, В.Займовский. – 2-е изд, перераб. и доп. – М.: Металлургия, 1979. – 495 с.: ил. – Библиогр. в конце гл. 6. 8 Уманский Я.С., Скаков Ю.А. Физика металлов. 1978, -352с. 7. Металловедение /Б. Сырнев: Методические указания к лабораторным работам. ВКГТУ. 2010г. 45с.