Нейтрондық физика, дозиметрия, радиациялық және ядролық қауіпсіздік негіздері

Сипаттама: Курс ядролардың құрылымы мен қасиеттерін, радиоактивті ыдырау үрдістерін, иондық сәулеленудің дозалық өрістерін қалыптастырудың заңдылықтарын түсінуді қамтамасыз етеді; ядролық реакторлардағы нейтронды-физикалық үдерістердің сапалы сипаттамасы туралы түсініктер мен ұғымдарды, иондық сәулеленудің заттармен өзара әрекеттесуі жайлы түсінік береді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Ядролық реакторларда және ядролық жанармай циклы жабдығындағы бастапқы және екінші реттік сәулелену көздерін қалыптастыру мәселелері, заттағы нейтрондардың және гамма-кванттардың ағындарының әлсіреу үрдістері, радиациялық және ядролық қауіпсіздіктің тәжірибелік мәселелерінде қолдану үшін иондық сәулеленудің дозалық өрістерін қалыптастырудың заңдылықтарымен қоса, төмен энергиялы ядролық физиканың негізгі түсініктер мен негіздерін оқыту
Міндет
  • - студенттерде ядролардың құрылымы мен қасиеттері, радиоактивті ыдырау үрдістері, иондаушы сәулелердің дозалық өрістерін қалыптастыру заңдылықтарының жүйелі түсінігін қалыптастыру; - студенттерде ядролық реакторлардағы нейтронды-физикалық үдерістердің сапалы сипаттамасы туралы, иондаушы сәулелердің затпен өзара әрекеттесуі туралы тұжырымдамалар мен ұғымдар жүйесін қалыптастыру; - дозиметрия, ядролық және радиациялық қауіпсіздіктің теориялық және тәжірибелік мәселелерін зерттеу; - типтік тапсырмаларды есептеу әдістерін меңгеру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Тау-кен жұмыстарын механикаландыру және ұйымдастыру, технологиясының жаңа әдістерімен танысу, пайдалы қазбалар кен орындарын игерудің жаңа технологиялық шешімдерін білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Жаратылыстану ғылымдарының негізгі заңдарын, математикалық талдау мен модельдеу әдістерін, тау-кен өндірісіндегі нысандарды және технологиялық үрдістерді моделдеу мақсатында кешенді инженерлік қызметтегі теориялық және тәжірибелік зерттеулердің негіздерін қолдана білу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • ғылыми-зерттеу қызметінің дағдыларын меңгеру: өндірістік және зерттеу жұмыстарында туындайтын шешуі қиын мәселелерді уақытылы анықтау, оларды шешудің ұтымды жолдарын анықтау
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Ұжымның құрамы немесе жетекшісі ретінде тиімді жұмыс жасау, жұмыс нәтижесі үшін жауапкершілікті көрсету және тау-кен өндірісінің кәсіби мәселелеріні шешу үшін ақпаратты алу, өңдеу және сақтаудың негізгі әдістерін меңгеру.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Тау-кен өндірісі саласындағы-техникалық прогрестің жетістіктерін пайдалана отырып зерттеуді жүргізудің үздік әдістерін жетілдіру және енгізу, техника мен технологияларды жетілдіруге арналған зерттеулерге ұтқырлық және сезімталдық таныту
Негізгі әдебиет
  • 1 Физика и расчет реактора : учеб. пособие для вузов / Ганев И. Х. ; общ. ред. Доллежаль Н. А. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Энергоатомиздат, 1992. - 496 с. 2 Расчеты физических характеристик ядерных реакторов : учеб. пособие по курсам "Физика ядерных реакторов", "Конструирование установок ядерного топливного цикла", "Перспективы развития установок ядерного топливного цикла" / Красников П. В., Столотнюк С. В., Столотнюк Я. Д. ; МГТУ им. Н. Э. Баумана. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014. - 95 с. Режим доступа: http://ebooks.bmstu.ru/catalog/222/book99.html (дата обращения: 30.11.2017) 3 Ядерные реакторные установки : учеб. пособие / Солонин В. И. ; МГТУ им. Н. Э. Баумана. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2010. - 87 с. Режим доступа: http://ebooks.bmstu.ru/catalog/189/book479.html (дата обращения: 30.11.2017) 4 Международная Сеть Центров данных по ядерным реакциям МАГАТЭ Режим доступа: http://nuclphys.sinp.msu.ru/bd/bd1.htm (дата обращения: 30.11.2017) 5 Основы инженерных методов расчетов защиты от ионизирующих излучений ядерных энергетических установок / Перевезенцев В. В. - Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 1994. - 67 с. 6 Машиностроение : энциклопедия : в 40 т. / РАН. - М. : Машиностроение, 1994. - ISBN 5-217-01949-2. Разд. IV : Расчет и конструирование машин, т. IV-25,Кн.1 : Машиностроение ядерной техники / ред. Адамов Е. О. - 2005. - 959 с. : ил. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 5-217-02644-8. Инв. номера: 1714876, У1734634 7 Козлов В.Ф. Справочник по радиационной безопасности. – 4-е издание перераб. И доп. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 352 с.