Статикалық физика және термодинамика

Сипаттама: Курс термодинамика және статистикалық физика негіздеріне арналған. Оқытылатын негізгі бөлімдер тізімі: статистикалық физиканың негізгі ұғымдары мен принциптері, статистикалық бөлу заңдары, классикалық статистикада үлестіру, кванттық статистикада үлестіру, термодинамика негіздері, идеалды газдар, қатты денелердің термодинамикасы, идеалды емес газдар, бөлшектердің ауыспалы саны бар жүйелер, кванттық статистика.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • көп бөлшектерден тұратын жүйелердің күйін математикалық және физикалық сипаттау әдісі мен білімін студенттерге қалыптастыру; - молекулалық физика мен термодинамиканың заңдарын және принциптерін игеру; - студенттердің заманауи физикалық және ғылыми көзқарасын қалыптастыру;
Міндет
  • молекулалық физиканың ториялық және тәжірибелік есептерін шығаруды уйрету; - ақпарат технологияларын қолданып физикалық процестерді модельдеуді және заманауи қондырғылармен жұмыс істеуді үйрету
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • - осы курстың негізгі түсініктерін, жағдайы мен заңдарын үйренуі керек; - алдына нақты физикалық шарттармен зерттеудің мәселелерін, мақсаттарын және тапсырмаларын қоя білу керек; - оңтайлы шешім қабылдау үшін ақпаратты дұрыс түсініп, аудара білу керек; - мамандықтың тәжірибе мен практикалық есептерде пайда болатын шешімін физикалық табиғаты бар құбылыстармен байланыстыра біліп, дұрыс физикалық шешімін табу керек.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • " Статистикалық физика және термодинамика" пәнінің негіздері «Қатты денелердегі диффузия үрдістері» «Термодинамика, статистикалық физика және физикалық кинетика» арнаулы пәнін меңгеру үшін қажет.
Негізгі әдебиет
  • 1. Матвеев А.Н. Молекулярная физика. М.ВШ.1987. 2. Кикоин А.К., Кикоин И.К. Молекулярная физика. М.Наука, 1976. 3 Асқарова Ә.С., Молдабекова М.С. Молекулалық физика: Оқулық.-Алматы: Қазақ университеті, 2006.-24б б. 4.. Сивухин Д.В. Общий курс физики, т.2. Термодинамика и молекулярная физика, М.:Наука, 2002. 7. Иродов И.Е. Задачи по общей физике М:Наука, 1999. 8. Байпақбаев Т.С., Майлина Х.Р. Жалпы физика курсының есептер жинағы. Механика, статистикалық физика және термодинамика, Алматы, 2003. 9. Чертов А., Воробьев А. Задачник по физике. М.:высшая школа, 1981. 10. Kumekov S.E. General Physics (Crash Course). 64 pg., Kazakh National Technical University. Department of the General and Theoretical Physics, Almaty, 2006.