Механикадан физикалық практикум

Сипаттама: Практикум механика бойынша зертханалық жұмыстардың сипаттамасынан тұрады, қысқаша теориялық мәліметтерді, зертханалық қондырғының сипаттамасын, өлшеу нәтижелерін математикалық өңдеуді және өлшеу жүргізу әдістемесін қамтиды.

Кредиттер саны: 3

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Жаратылыстану ғылымдарының дүниетанымының дамуы, жалпы техникалық және арнайы пәндерді ары қарай оқытуға арналған бастапқы базаны және нәтижелі мамандандырылған ортаны құруы
Міндет
  • негізгі физикалық құбылыстарды оқыту, бастапқы түсініктерді, классикалық және заманауи физиканың заңдары мен теорияларын, сонымен қатар физикалық зерттеу әдістерін меңгеру; - физиканың берілген саласындағы арнайы есептерді шешуде физиканың әр түрлі салаларынан берілген есептерді шешу әдістері мен тәсілдерді меңгеру; - заманауи ғылыми аппаратурамен танысу, физикалық тәжірибелерді жүргізуде дағдыны қалыптастыру, болашақ саладағы арнайы есептердегі қажетті физикалық мазмұнды ала білу - физиканың басқа ғылымдармен байланысын және оның мамандықтағы ғылыми-техникалық проблемаларды шешудегі рөлін білу
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • классикалық және заманауи физиканың негізгі физикалық құбылыстары және заңдары, физикалық зерттеу әдістер; өлшеу құралдарымен жұмыс істеуге, физикалық экспериментті жүргізуге, алынған мәліметтерді есептеу мен өңдеуге деген қабілеттілік; әр түрлі физикалық түсініктер, заңдар, теориялардың қолдану аясын түсіну
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • кәсіби салада физиканың негізгі түсініктері мен заңдарын қолдану; жаңа физикалық принциптерді қолдана білу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • қоршаған ортаның заманауи физикалық картинкасын және ғылыми-техникалық дамудың күйін қарастыру; табиғатта және қоғамда жүріп жатқан техногенді процесстерді сипаттауда физикалық заңдар мен құбылыстар жайлы білімді қолдану
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • ақпараттық процесстердің жүруіне қажетті техникалық және бағдарламалық заманауи ақпарраттық құралдарды қолдана білу, саладағы технологиялық процесстерді жүргізу мен ұйымдастыру үшін қажетті ғылыми және техникалық ақпаратты бағдарлай білу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • ғылыми шығармашылық ойлауды және жеке тану ортасын қалыптастыру. Болашақтағы өзіндік қалыптастырудың жеке әдістерін таба білу, үздіксіз өзіндік кәсіби құзіреттілікті арттыру
Негізгі әдебиет
  • Трофимова Т.И. Курс физики . - М. : Высшая школа, 2004. - 542 с. 2.Иродов И.Е. Задачи по общей физике / И.Е. Иродов. - М. Физматлит, 2001. -416 с. 3. Трофимова Т.И. Сборник задач по курсу физики для вузов / Т.И. Трофимова. - М .: Оникс 21 век, 2003. - 384 с. 4. Волькенштейн В С. Сборник задач по общему курсу физики / - СПб. : Книжный мир, 2007. - 327 с. 5. Жаксылыкова А.А., Паюк В.А. Курс лекций по физике. Часть 1. – Усть-Каменогорск, ВКГТУ, 2009. 6. Плотников А.Л. Лекции по физике. Учебное пособие / Изд-во ВКГТУ. – Усть-Каменогорск, 2010. – 176 с. 7. Жаксылыкова А.А. Физика 1. Учебно-методическое пособие к практическим занятиям и самостоятельной работе для студентов технических вузов.- Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2010. 8. Жаксылыкова А.А. Презентации лекций по Физике в Power Point. . – Усть-Каменогорск: УКСДИ, 2010-2014.