Ақпаратты-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

Сипаттама: АКТ компьютерлік жүйелер туралы түсінік береді, олардың жіктелуі мен ұйым негіздерін қарастырады, бағдарламалық қамтамасыз етудің түрлерін сипаттайды, операциялық жүйелерді, олардың эволюциясы мен жіктелуін қарайды, деректер базасының концепциясымен, олардың архитектурасымен, модельдерімен таныстырады, компьютерлік желілерді, деректерді беру модельдерін зерттейді, Интернеттің концепциясымен және дамуымен таныстырады, Интернеттегі қауіпсіздік қатерлерін және қарсы әрекет етуін қарастырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Міндетті компонент

Цикл: Жалпы білімдік пәндер

Мақсат
 • Болашақ мамандардың ақпараттық технологиялар негіздері бойынша практикалық дағдыларын қалыптастыру, Есептеу міндеттерін шешу, жоғары пайдаланушы деңгейінде дербес компьютермен жұмыс істей білуін дамыту, ақпараттық технологиялар саласында ғылыми-техникалық әдебиетпен және техникалық құжаттамамен жұмыс істеуге оқыту
Міндет
 • Білім алушылар заманауи есептеуіш техниканың архитектурасын білуі, қойылған міндеттерді шешуде заманауи бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдана білуі, Компьютерлік желілер туралы мәліметтерді білуі, ақпаратты қорғау негіздерін білуі тиіс
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • қазіргі ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың даму тенденциялары мен перспективаларын білу; - ақпараттық үрдістердің теориялық негіздері туралы түсінікке ие болу;;; - ақпаратты өңдеу әдістерін білу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • офистік қосымшаларды қолданудың практикалық дағдыларын меңгеру; - белгілі бір міндетті шешу алгоритмдерін әзірлеу үшін практикалық дағдыларды меңгеру;; - белгілі бір міндеттерді орындау үшін заманауи компьютерлік технологиялар мен қазіргі заманғы бағдарламалық қамтамасыз етуді меңгеру; - ғаламдық Интернет желісінде жұмыс істеу мүмкіндігін алу; - әртүрлі ақпарат түрлерін жинау, талдау және өңдеу дағдыларын меңгеру;; - Ақпараттық технологиялар саласында оқу, арнайы және мерзімді әдебиеттермен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • кәсіби міндеттерді шешудің қазіргі заманғы ақпараттық технологиялары және оларды таңдау әдістері туралы
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Ақпараттық технологиялар саласында кең ой-өрісінің болуы және оларды кәсіби салада қолдану; - шешім қабылдау әдістерін қолдану бойынша топта жұмыс істей білу; - компанияда шешім қабылдау әдістеріне оқыту процесін ұйымдастыру үшін коммуникативтік дағдыларды дамыту.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Интернет желісінде, ғылыми және мерзімді әдебиетте ақпаратты талдау, ақпаратты жүйелендіруді жүзеге асыру
Дәріс сабақтарының тақырыптары
Зертханалық сабақтардың тақырыптары
Негізгі әдебиет
 • 1 June J. Parsons, New Perspectives on Computer Concepts 18th Edition—Comprehensive, Thomson Course Technology, a division of Thomson Learning, Inc Cambridge, MA, COPYRIGHT © 2016; ISBN-10: 1-4239-0610-1, ISBN-13: 978-1-4239-0610-0.
 • 2 Reema Thareja Fundamentals of Computers. – Oxford University press: Oxford, 2014. - 288p
 • 3 Shynybekov D.A., Uskenbayeva R.K., Serbin V.V., Duzbayev N.T., Moldagulova A.N., Duisebekova K.S., Satybaldiyeva R.Z., Hasanova G.I., Urmashev B.A. Information and communication technologies. Textbook: in 2 parts. Part 1, 1st ed. - Almaty: IITU, 2017. - 588 p., ISBN 978-6017911-04-1 (A textbook in English with the stamp of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan)
 • 4 Urmashev B.A. Information and communication technology: Textbook / B.A. Urmashev. – Almaty, 2016. - 410 p., ISBN 978-601-7940-02-7 (A textbook in English with the stamp of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan) 5
 • 5 Nurpeisova T.B., Kaidash I.N. ICT, Almaty, Bastau, 2017. 241 p.
Қосымша әдебиеттер
 • 6 Roqers Y., H. Sharp, J. Preece. Interaction design beyond human - computer interaction - Third Edition.- Italy: WILEY & Sons Ltd, 2011.- 585 р.
 • 7 Vijay K. Vaishnavi, Vijay K. Vaishnavi, William Kuechler Design Science Research Methods and Patterns: Innovating Information and Communication Technology, 2nd Edition 2015 by CRC Press 2
 • 8 Stephen P Borgatti, Martin G. Everett, Jeffrey C. Johnson Analyzing Social Networks Paperback. ISBN: 978-1446247419 – 30 Apr 2013
 • 9 Hans J Schnoll E-Government: Information, Technology, and Transformation: Information, Technology, and Transformation (Routledge, March 12, 2015 - Political Science - 343 p.)
 • 10 Doing Business 2016 Measuring regulatory Quality and Efficiency / World bank Group Flagship Report, 2016. Usha Rani Vyasulu Reddi. Primer Series on ICTD for Youth. Primer 1: An Introduction to ICT for Development A learning resource on ICT for development for institutions of higher education, 235 p.
 • 11 Maximizing Mobile //2012 Information and Communications for Development. World Bank, Washington D.C., 2012, 244 p.
 • 12 Дейтел Х. М., Дейтел П. Дж., Чофнес Д. Р. Операционные системы. Часть 1. Основы и принципы. – М.: Бином-Пресс, 2011. – 677 c.