Стандарттау, сертификаттау және метрология

Сипаттама: Пәнде метрология, стандарттау және сертификаттаудың теориялық, заңнамалық және қолданбалы негіздері оқытылады. Өлшеу құралдарын метрологиялық аттестаттау, сынақ зертханаларын аккредиттеу жөніндегі қызметті және талаптардың сақталуын мемлекеттік метрологиялық бақылау мен қадағалауды қоса алғанда, жабдықтар мен өлшеу техникасының міндетті талаптарын анықтауға, белгілеуге, қолдануға және орындауға байланысты қатынастарды құқықтық және нормативтік реттеу қарастырылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Негізгі әдістермен, ойлау қабілетін байыту, студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары.
Міндет
  • Алған білімдерін жұмыс орындарында орындауға қажет және өндірісті үрдісті ұйымдастыру байыту кәсіпорыдарыда.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • 1. Сапа менеджменті жүйесі бойынша және стандарттау, сертификаттау және метрология жөніндегі сұрақтар бойынша «Стандарттау, метрология және сертификаттау» пәні терең білімді қосады.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • 1. Техникалық және дәл есептер жасау кезінде, Халықаралық СИ жүйесін техникалық есептерде қолдануға "стандарттау, метрология және сертификаттау" курсын білу тиіс
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • 1. Студенттер халықаралық, мемлекеттік стандарттау және сертификаттауда білім көрсету керек.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • 1. Стандарттарды өндіріске енгізу бойынша жұмысты ұйымдастыра алу керек.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • 1. Пәнді оқу басқа өндірістердің пәндерін оқу үшін қажет.
Негізгі әдебиет
  • 1. Основы стандартизации, метрологии, сертификации и менеджмента качества. Учебное пособие. Алматы: Казахстанская ассоциация маркетинга, 2003 г. - 564 с. 2. Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 г. . 3. Крылова Г. Д. Основы стандартизации, сертификации и метрологии. ЮНИТИ, 2002. 4. Тартарковский Д.Р., Ястребов А.С. Метрология, стандартизация и технические средства измерений. – Москва: Высшая школа, 2002. 5. Сергеев А.Г., Крохин В.В. Метрология. – М.: Логос, 2000. 408 с. 6. Сергеев А.Г., Латышев В,М. Сертификация. – М.: Логос, 2001. 264 с.