Ядролық физиканың тәжірибелік əдістері

Сипаттама: "Ядролық физиканың эксперименталды әдістері" курсы кіріспе және жеті негізгі бөлімнен тұрады. Кіріспеде ядролық физиканың бірқатар маңызды сұрақтары, микромирдің физикалық шамаларының ауқымы және оларды өлшеу бірліктері туралы қысқаша талқылау беріледі, қазіргі заманғы Физиканың жалпы ғимаратындағы ядролық физика мен элементарлық бөлшектер физикасының орнын анықтауға мүмкіндік беретін есептеудің бағалау әдістері баяндалады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • ядролық физика мен элементар бөлшектер физикасында болып жатқан Физикалық процестерді және физикалық есептерді жүргізе білу
Міндет
  • Студенттерге микромир объектілерінің мінез-құлқының негізгі ерекшеліктерін, микробөлшектердің мінез-құлқын анықтайтын негізгі сақталу заңдарын, иондаушы сәулелердің негізгі түрлерін, ядролық физика және элементар бөлшектер физикасының негіздерін білу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Микробөлшектердің негізгі қасиеттерін; атом ядролары мен ядролық реакциялардың негізгі қасиеттері мен модельдерін, ядролық реакцияларда сақталу заңдарын, радиоактивті айналудың негізгі заңдылықтарын білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Уақыт өте келе радиоактивті ядролар санының өзгеруін анықтау; тиімді қима, ағынның тығыздығы, ядролық реакциялардың жылдамдығын есептеу ұғымдары; иондаушы сәулеленудің затпен өзара әрекеттесуінің негізгі заңдылықтары;
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Ядролық-физикалық есептеулердің нәтижелерін өңдеу қабілеті мен дайындығын көрсету.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Осы құбылыстарды сипаттайтын механикалық, жылу, электромагниттік және кванттық құбылыстар, физикалық шамалар туралы дағдыларды меңгеру
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Өзіндік танымдық іс-әрекетінің ғылыми шығармашылық ойлау дағдысы болуы керек. Ары қарай өздігінен білім алудың жеке тәсілдерін таба білу, өзінің кәсіби құзыреттілігін үздіксіз арттыра білу.
Негізгі әдебиет
  • 1 Физика ядерного реактора. Основы ядерной физики. Учебное пособие для вузов по направлению подготовки 140400 "Техническая физика". / А. В. Головин, И. И. Лощаков — СПб. Изд-во Политехн. ун-та, 2008 2 Кольчужкин, Анатолий Михайлович. Метод Монте-Карло в теории переноса излучений: учебное пособие / А. М. Кольчужкин, А. В. Богданов; Томский политехнический университет. — Томск: Изд-во ТПУ, 2006. — 120 с.: ил. — Библиогр.: с. 88-89. 3 Косарев, Евгений Леонидович. Методы обработки экспериментальных данных: учебное пособие / Е. Л. Косарев. — Москва: Физматлит, 2008. — 208 с.: ил. — Физтеховский учебник. — Библиогр.: с. 202-205. — Предметный указатель: с. 206-207. — ISBN 978-5-9221-0608-5. 4 Степанов, Юрий Михайлович. Экспериментальные методы ядерной физики: учебное пособие / Ю. М. Степанов; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ). — Томск: Изд-во ТПУ, 2010 Ч. 1. — 2010. — 370 с.: ил. — Библиогр. в конце гл. 5 Старовиков, Михаил Иванович. Введение в экспериментальную физику: учебное пособие / М. И. Старовиков. — СПб.: Лань, 2008. — 236 с.: ил. — Учебники для вузов. Специальная литература. — Библиогр.: с. 232. — ISBN 978-5-8114-0862-7 ((в пер.)).