1-ші өндірістік практика

Сипаттама:

Кредиттер саны: 4

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер