Көлік логистикасы

Сипаттама: Пән көліктік үрдістер мен логистиканың өзара байланысы саласында базалық білім алуға, көліктік логистиканың тиімді жұмыс істеуін талдау дағдыларын меңгеруге мүмкіндік береді. Көлік логистикасының мәні мен міндеттері зерттеледі. Қарастырылады: логистиканы басқарудың көлікті басқарудан ерекшелігі; көліктік, қоймалық және өндірістік процестердің технологиялық бірлігін қамтамасыз ету; Көліктік қызмет көрсету өндірісінің экономикалық шығындарын бағалау.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Пәнді оқытудың мақсаты автомобиль көлігінің жұмысын басқару мен ұйымдастырудың логикалық тәсілінің теориялық негіздерін оқыту болып табылады.
Міндет
  • Пәннің міндеттері маманның біліктілік сипаттамасының талаптарымен анықталады және өзіне: - көлік логистикасының негіздерінде, ұғымдарында, міндеттері мен функцияларында еркін бағдарлау; - логикалық қызметтің жалпы қағидалары мен мәнімен танысу; - логистикаға негізделген жаңа тасымалдау технологияларын зерттеу және енгізу саласында студенттердің практикалық дағдыларын меңгеру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Көлік процестері мен логистиканың өзара байланысы саласындағы базалық білімді меңгеру, Көлік логистикасы жұмысының тиімділігін талдау дағдыларын меңгеру
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Көлік процестері мен логистиканың өзара байланысы саласындағы базалық білімді меңгеру, Көлік логистикасы жұмысының тиімділігін талдау дағдыларын меңгеру
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Тасымалдауды ұйымдастыру жөніндегі маманның біліктілік сипаттамасына қойылатын талаптар деңгейіне қол жеткізу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Көліктің әр түрлерінде логистикалық процестерді ұйымдастырудың теориялық негіздерін базалық білімдерді меңгеру
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Тасымалдау және логистикалық үрдістерді ұйымдастыру саласында маманның алған дағдыларын қолдана білу
Негізгі әдебиет
  • 1. Аникин Б.А., Тяпухин А.П. Коммерческая логистика. – М.: Проспект, 2013. 2. Бродецкий Г.Л., Гусев Д.А. Экономико-математические методы и модели в логистике. Процедуры оптимизации. – М.: Академия, 2012. 3. Гаджинский А.М. Логистика. – М.: Дашков и Ко, 2013. 484 с. 4.Некрасов А.Г., Миротин Л.Б., Меланич Е.В., Некрасова М.А. Управление цепями поставок в транспортном комплексе. – М.: Горячая Линия — Телеком, 2012. 262 с.