Жолаушыларды тасымалдау

Сипаттама: Пән жолаушылардың автомобиль көлігінде жүрісін ұйымдастыру мен басқарудың теориялық және тәжірибелік негіздерін, қаланың жоспарлау құрылымымен өзара байланыстағы бағыттар түрлерін, қатынас түрлерінің барлық түрлерінде тасымалдау процесін оңтайландыру әдістерін; халықты тасымалдау сапасын арттырудағы маңызды элемент ретінде жолаушылар ағындарын тексеру жүргізу әдістері мен нәтижелерін игеруді қарастырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Халықтың қозғалуына сұранысты толық қанағаттандыруды қамтамасыз ететін жолаушылар автомобиль көлігін ұйымдастыру мен басқарудың негізгі теориялық, тәжірибелік және әдістемелік ережелерін зерделеу
Міндет
  • Жолаушыларға көліктік қызмет көрсету жүйесінің және оның кіші жүйелерінің Жолаушыларға Көліктік қызмет көрсету жүйесінің және оның кіші жүйесінің жұмыс істеу қағидаттары туралы түсініктерді қалыптастыру; жолаушылар автокөлік процесін ұйымдастырудың негізгі әдістері мен тәсілдерін игеру; автокөлік құралдарын пайдаланудың техникалық-пайдалану көрсеткіштерін зерделеу; Көліктік қызмет көрсетуді ұйымдастырудың практикалық міндеттерін шешу бойынша дағдыларды алу, жолаушыларды тасымалдау процестерін қамтамасыз етудің технологиялық шешімдерін әзірлеу
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • жолаушылар автомобиль көлігін коммерциялық пайдаланудың қазіргі заманғы деңгейде жаңа ғылыми, өндірістік, ұйымдастырылуы үшін және басқа көлік түрлерімен жұмысын үйлестіруде шешімді қолданып және жүзеге асыра білу қажет
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • жолаушыларды тасымалдау үрдісінің тиімділігін арттыруға жасалатын, жағдайды құру үшін теориялық білімін қолдана білу қажет.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Жолаушылар тасымалын басқару мен ұйымдастыу саласындағы негізгі білімін меңгеру.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Қойылған міндеттерді шеше білу қажет және өндірістік жағдайларда басқару шешімін қолдана білу керек.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Тасымалдауды ұйымдастыру саласындағы және одан әрі оқыту үшін маманның біліктілік сипаттамасына қойылатын талаптар деңгейіне қол жеткізу
Негізгі әдебиет
  • 1.Пассажирские автомобильные перевозки / В. А. Гудков [и др.]. – Москва : Горячая линия- Телеком, 2006 2. Спирин, И. В. Перевозка пассажиров городским транспортом. справ. пособие – Москва : Академкнига, 2004. 3. Туревский И.С. Автомобильные перевозки,Учебное пособие. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2009. 4. Спирин И.В. Организация и управление пассажирскими автомобильными перевозками, Учебник — М.: Издательский центр «Академия», 2010