Көлік түрлерімен өзара әрекеттесу

Сипаттама: Пән: "мемлекеттің бірыңғай көлік жүйесіндегі көлік түрлерінің өзара іс-қимылы" ұғымына жалпы көзқарастарды; өзара іс-қимыл принциптерін, осы үдерістің әр түрлі кезеңдеріндегі өзара іс-қимыл тиімділігінің көрсеткіштерін; соңғы экономикалық нәтижеге бағытталған өзара іс-қимылдың алдыңғы қатарлы әдістерін; ел экономикасындағы көліктің әрбір түрінің және көлік кешеніндегі логистиканың рөлін анықтауды қарастырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Таныстыру: көліктің әртүрлі түрлерімен, жүктерді өнеркәсіптік, автомобиль, темір жол, су және әуе көлігімен тасымалдау ерекшеліктерімен; жүктерді ауыстырып тиеу пункттері ретінде көлік тораптарымен және көлік түрлерін түйістіру нұсқаларын таңдауда қолданылатын инженерлік шешімдермен; студенттерде көлік дүниетанымының негіздерін қалыптастыру.
Міндет
  • Көліктің барлық түрлерінің ерекшеліктерімен және олардың жұмыс көрсеткіштерімен таныстыру; тораптардағы көлік түрлерінің өзара іс-қимылының принциптері және оларды пайдалану ережелері туралы тұтас түсінік қалыптастыру; жүктерді қайта тиеу тәсілдерімен таныстыру. Үйрету: пайдалану және экономикалық көрсеткіштер бойынша тораптарда жүктерді ауыстырып тиеудің ең жақсы тәсілін таңдау ережелерін; тораптарда байланыс кестелерін жасаудың негізгі ережелерін. - көліктің әртүрлі түрлерінің өзара іс-қимылы кезінде пайдаланылатын тиеу-түсіру машиналары мен механизмдерінің жіктелуі; - теңіз, өзен, темір жол, әуе, автомобиль көлігі түрлерінің жылжымалы құрамының жіктелуі.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Көліктің әртүрлі түрлерін ауыстырып тиеу және өзара іс-қимыл жасаудың негізгі принциптерін, тәсілдерін, пайдалану және құн көрсеткіштері бойынша өзара іс-қимылдың оңтайлы сценарийін таңдау әдістемесін білу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Тораптарда көлік түрлерінің өзара іс-қимыл кестелерін жасау; тасымалданатын жүктерге сәйкес көліктің әртүрлі түрлерінің жылжымалы құрамын құзыретті және негізді таңдауды жүзеге асыру; көлік торабына келетін көліктің әртүрлі түрлерін практикалық міндеттерде өңдеу кезектілігін анықтау әдістемесін қолдану.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Елдің көлік кешеніндегі көлік тораптарының маңызы, жүктерді ауыстырып тиеу әдістері, жұмыстың негізгі заңдылықтары және көліктің әртүрлі түрлерінің өзара іс-қимылы туралы пайымдауларды қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Пәнді оқу нәтижесінде студент терең кәсіби даярлықты көліктің әр түрлі түрлерінің өзара әрекеттесуін ұйымдастыру бойынша жаңа ғылыми, өндірістік және ұйымдастырушылық шешімдерді қазіргі заманғы деңгейде қолдана және жүзеге асыра білумен ұштастыруы тиіс.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Тасымалдауды ұйымдастыру және көлік түрлерінің өзара іс-қимылы саласындағы, сондай-ақ одан әрі оқыту саласындағы маманның біліктілік сипаттамаларына қойылатын талаптар деңгейіне қол жеткізу.
Негізгі әдебиет
  • 1 Телегина, В.,А Взаимодействие видов транспорта при грузовых перевозках : учеб. пособие. Хабаровск, ДВГУПС, 2013. 2. Правдин Н. В., Негрей В. Я. “Взаимодействие различных видов транспорта в узлах”, М., Транспорт, 2003 3. Правдин Н. В., Негрей В. Я., Подкопаев В. А. “Взаимодействие различных видов транспорта”, М., Транспорт, 2000 4. Гагарина Л.Г. Взаимодействие транспорта и региональных структур (экономико-географический аспект). Учебное пособие для студентов транспортных ВУЗов. Москва, 2007 5. Блидман, Прохоров «Технология перегрузочных работ в речных портах», М., Транспорт, 2001 6. Ульяницкий, Е., М., А.И. Филоненков, А., И., Ломаш, Д., А. Информационные системы взаимодействия видов транспорта. Учебное пособие. М.: Маршрут, 2005. 7. В.С.Никифоров. Мультимодальные перевозки и транспортная логистика. Учебное пособие. НГАВТ. Новосибирск, 1999. - 103 с.