Фирманың экономикалық стратегиясы

Сипаттама: Ұзақ мерзімді перспективада шаруашылық қызметтің рентабельділігін қамтамасыз ету мақсатында кәсіпорында стратегияның әртүрлі түрлерін әзірлеу бойынша теориялық негіздер зерделенеді және практикалық міндеттер шешіледі. Тауарлық және маркетингтік стратегияны қалыптастыру тәсілдері, өндірістік шығындарды төмендету стратегиясы, еңбек өнімділігін арттыру стратегиясы және кәсіпорынның одан әрі дамуын қаржыландыру, компанияның инвестициялық портфелін қалыптастыру, амортизациялық саясат қарастырылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Стратегиялық ойлауды қалыптастыру және бизнес пен кәсіпкерлік саласында болашақты көре білу.
Міндет
  • Пәннің міндеттері: 1) компанияның тауарлық стратегиясын әзірлеу дағдыларын игеру; 2) компанияның маркетингтік стратегиясын әзірлеу дағдыларын меңгеру; 3) баға стратегиясын қалыптастыру дағдыларын меңгеру; 4) компанияның шығындарын азайту стратегиясын әзірлеу дағдыларын дамыту; 5) компанияның инвестициялық портфелін қалыптастыру дағдыларын дамыту;6) кәсіпорынның өнімділігін арттыру стратегиясын әзірлеу дағдыларын игеру; 7) өнiмнiң жаңа нарықтарының даму стратегияларын әзiрлеу дағдыларын алу; 8) дағдарысқа қарсы стратегияларды және банкроттық ықтималдығын төмендету стратегияларын дамыту дағдыларын иелену; 9) компанияның қаржылық тұрақтылығын арттыру стратегиясын қалыптастыру; 10) бизнес- жоспарды құру дағдылары.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Компанияның экономикалық стратегиясы: өнім, маркетинг, өндірістік, ұйымдастырушылық, инвестициялық, инновациялық және т.б. әртүрлі түрлерін қалыптастырудың маңыздылығын, қажеттілігін, табиғатын, тәсілдерін және әдістерін түсіну.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Компанияның шаруашылық қызметін экономикалық талдау негізінде экономикалық стратегияның әртүрлі түрлерін дамыту дағдыларын меңгеру.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Кәсіпорынның даму келешегі, күрделі салымдардың тиімділігі туралы, бизнес-жоспардың экономикалық тиімділігі туралы пікір қалыптастыру дағдылары.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Кәсіпорынның экономикалық стратегиясын әзірлеу, стратегиялық шешімнің тиімділігі мен қажеттілігін негіздеу үшін топпен жұмыс істеу қабілетін қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Бизнес-стратегия мен жоспарлардың өзін-өзі дамыту дағдыларын дамыту.
Негізгі әдебиет
  • 1) Веснин В.Р., Кафидов В.В. Стратегическое управление. - СПб.: Питер, 2017. 2) Гапоненко, А.Л., Панкрухин А.П. Стратегическое управление. - М.: Омега-Л, 2015. 3) Гришин, В.В., Гришина В.Г. Разрабатываем бизнес стратегию фирмы. - М.: Дашков и Ко, 2017. - 208 с. 4) Купцов, М.М. Стратегический менеджмент / М.М. Купцов, - М.: Инфра-М, 2013. 5) Экономическая стратегия фирмы: учебное пособие / под ред. А. П. Градова. - СПб. : Специальная литература, 2013.