Инженерлік шешімдерді экономикалық бағалау

Сипаттама: Кәсіби біліктіліктегі шешімдер қабылдау дағдыларын дамыту үшін өндірістік ресурстар, тұрақты және айналмалы капитал, еңбек ресурстары, негізгі және үстеме шығындар, пайда, үнемдеу, үздіксіз, кірістілік, қаржылық тұрақтылық, қаржы дағдарысы, іскерлік тәуекел және т.б. осындай санаттарды және тұжырымдарды ескере отырып,экономикалық білімді алуға бағытталған пән

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Кәсіпорында оларды іске асырудың экономикалық нәтижелерін жан-жақты зерделеу мақсатында инновациялық инженерлік шешімдер мен идеялардың экономикалық тиімділігін есептеу үшін теориялық білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру.
Міндет
  • қоғамдағы тіркелген және айналым капиталы мен еңбек ресурстарының қолжетімділігін және тиімді пайдаланылуын бағалау дағдыларын дамыту; 2)өзіндік құнды, шығындарды есептеу дағдыларын қалыптастыру; үнемдеу 3) пайда мен кірісті есептеу дағдыларын қалыптастыру; 4) инвестицияларды экономикалық бағалау дағдыларын қалыптастыру
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Негізгі экономикалық ұғымдар мен санаттарды білу және түсіну: өндірістік ресурстар, тіркелген және айналмалы капитал, еңбек ресурстары, түрлі шығындардың классификациясы, еңбекақы төлеудің формалары мен жүйесі, кірістіліктің әртүрлі түрлері, инвестициялар және олардың экономикалық тиімділігі көрсеткіштері, кәсіпорынның қаржылық нәтижелері
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • кәсіпорынның негізгі капиталын пайдаланудың қолжетімділігі мен тиімділігінің көрсеткіштерін есептеу дағдылары; 2) кәсіпорынның айналым қаражатын пайдалану тиімділігін есептеу дағдылары; 3) амортизацияны есептеу дағдылары; 4) еңбекақы төлеу дағдылары; 5) шығындарды, шығындарды есептеу дағдылары; 6) инжинирингтік шешімдер мен идеяларды жоспарлы іске асыру есебінен жинақ есептеу дағдыларын қалыптастыру; 7) пайда мен кірістілікті есептеу дағдылары; 8) инженерлік шешімдерді іске асыруға инвестициялардың экономикалық тиімділігін бағалау дағдылары
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Инновациялық инженерлік шешімдерді өндіріске енгізудің экономикалық тиімділігі туралы қорытынды жасау
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Инженерлік шешімдерді жан-жақты зерделеу үрдісінде топпен жұмыс істей білу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Алынған экономикалық білімдердің негізінде студенттер экономикалық тақырыптарды, мәселелерді өз бетімен зерттей алады және қаралатын кез-келген мәселенің экономикалық мәнін түсінеді
Негізгі әдебиет
  • Волков О.И. Экономика предприятия. Учебное пособие. – М.: Инфра-М, 2014. 2) Колышкин А.В. Экономика предприятия. Учебник и практикум для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2018. 3) Куатова Д.Я. Экономика предприятия: учебное пособие – Алматы, 2015. 4) Попадюк Т.Г. Экономика фирмы (организации, предприятия): учебник.- М.: Инфра-М, 2017.