Көліктегі тарифтік жүйелер

Сипаттама: Пәнді оқу барысында мыналар қарастырылады: өнеркәсіп және көлік бағаларының құрылымы мен жүйесі; көлік тарифтерінің негізгі функциялары; көлік тарифтерінің деңгейіне әсер ететін факторлар. Тарифтік сұлбалар мен тарифтердің түрлері, құру нысандары беріледі. Көліктің әр түрлерінде жолаушылар және жүк тарифтерін қалыптастыру қарастырылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Көліктегі тарифтерді құрудың ерекшеліктері мен принциптерін зерттеу болып табылады.
Міндет
  • Тариф жүйесінің мәнін және оны қалыптастыру тәсілдерін түсіну; көліктің әртүрлі түрлеріндегі көлік тарифтерінің жүйесін қарастыру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Тасымалдау шығындары және көлік тарифтері, көліктің әртүрлі түрлерінің тиімділігі мен бәсекеге қабілеттілігін арттыру жолдары, Қазақстан Республикасының көлік жүйесін кешенді дамытудың негізгі бағыттары.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Тасымалдау бағыттары мен қашықтығы бойынша тарифтердің саралануын,тасымалдау төлемдерін есептеуге арналған тарифтік схемаларды, топтар мен ұстанымдарды, инфляциялық процестердің көлік тарифтерінің деңгейіне әсерін анықтау.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Заманауи ақпараттық технологияларды, есептерді және әртүрлі зерттеулерді орындау кезінде Математикалық талдау және модельдеу әдістерін қолдану; өндірістік жағдайларда ұйымдастыру-басқару шешімдерін табу қабілеті.Еркін баға белгілеу жағдайында көлік кешенінде тарифтік жүйені реттеу ерекшелігін меңгеру.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Пәнді оқу нәтижесінде студент терең кәсіби дайындықты қазіргі заманғы деңгейде көліктегі тарифтік төлемдерді талдау, бағалау және қалыптастыру бойынша принципті жаңа ғылыми,өндірістік және ұйымдастырушылық шешімдерді қолдана және жүзеге асыра білумен ұштастыруы тиіс.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Қазіргі заманғы тәсілдерді және тарифтерді қалыптастыру әдістерін меңгеру , кәсіби қызмет саласында тарифтік төлемдерді есептеудің ақпараттық технологияларын қолдана білу.
Негізгі әдебиет
  • 1. Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки. Учеб. пособие для студентов вузов. - М.: Издательский центр «Академия», 2004 2. Гаджинский А.М. Логистика: учебник для вузов. - 6-е изд. с пер. и доп. - М.: Маркетинг, 2010 3. Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок: как сократить затраты и улучшить обслуживание потребителей. Пер. с англ. - Спб.: Питер, 2005 4. Неруш Ю.М. Снабжение и транспорт: Эффективное взаимодействие. - М.: Экономика, 2009 5. Резго Г.Я. Транспортное обеспечение коммерческой деятельности, М.: «Финансы и статистика», 2005 6. Семенов В.М. Организация перевозки грузов, - М.: Изд. Центр «Академия», 2008 7. Сханова С.Э. и др. Транспортно-экспедиционное обслуживание, - М.: Изд. Центр «Академия», 2008 8. Семененко А.И. Логистика: Основы теории: Учебник для вузов. - Спб.: Союз, 2009 9. Егорушков А. Некоторые аспекты тарифной политики на железнодорожном транспорте // Финансы