Сити-логистика

Сипаттама: Қаланы басқару жүйесіндегі сити-логистиканың теориялық, практикалық және әдістемелік ережелері мен негіздерін зерделеуді көздейді; қоныстану орындарының тіршілігін қамтамасыз етудің әлеуметтік міндеттерін шешу, мысалы, сауда орындарына тауарларды жеткізу, медициналық мекемелерді жабдықтау, Халыққа қызмет көрсету үшін қабылдау пункттерін аумақтық орналастыру, Қалалық жолаушылар көлігінің маршруттық желілерін оңтайландыру.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Пәнді оқытудың мақсаты сити-логистика ерекшелігінің теориялық негіздерін, логистикалық басқару жүйесіндегі оның орнын, осы логистиканың міндеттері мен функцияларын, негізгі ұғымдар мен тұжырымдамаларды оқу болып табылады.
Міндет
  • Міндеттер: - сити-логистиканың негіздерінде, ұғымдарында, міндеттері мен функцияларында еркін бағдарлауды ; - логикалық қызметтің жалпы қағидаттары мен мәнімен танысуды; - логистиканың негізгі интегративті қасиеттерін, сондай-ақ қалалардағы материалдық ағындарды басқарудың интеграцияланған логистикалық жүйесін құру үшін шешілетін тауар қозғалысына қатысушылардың міндеттерін зерделеуді қамтиды.- логистикаға негізделген тауар қозғалысын басқарудың жаңа технологияларын зерттеу және енгізу саласында студенттердің практикалық дағдыларын меңгеру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Сити-логистиканың функционалдық салаларының құрамы туралы түсінікке ие болу, олардың әрқайсысының жұмыс істеу саласын анықтау, қалалық агломерациялардың инфрақұрылымында логистикалық тізбектер мен бөлудің логистикалық арналарын қалыптастырудың бірыңғай кешенінде сити-логистиканың функционалдық салаларын қарастыру.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • - нақты жағдайларда оқылатын пәннің теориялық негіздерін қолдана білу; - жедел жағдайларда материалдық өнімді жинау мен таратудың инновациялық көлік жүйесін қалыптастыру бойынша шешім қабылдау; - практикалық қызметте сити-логистиканың түрлі құралдарын, нысандары мен әдістерін қолдана білу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Сити - логистиканың теориялық негіздері туралы, әртүрлі деңгейдегі логистикалық жүйелердегі материалдық ағындарды бөлу міндеттері, функциялары, принциптері туралы білім жиынтығына ие болу; практикалық қызметте логистиканың әртүрлі құралдарын, нысандары мен әдістерін пайдалану; өндіріс және айналым салаларында материалдық ағындарды логистикалық оңтайландыру тәсілдерін пайдалана білу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Пәнді оқу нәтижесінде студент терең кәсіби дайындықты қазіргі заманғы деңгейде қалалардың тіршілік әрекетін қамтамасыз ететін логистикалық жүйелерді қалыптастыру бойынша принципті жаңа ғылыми, өндірістік және ұйымдастырушылық шешімдерді қолдана және жүзеге асыра білуі тиіс.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Қоныстану орындарының тіршілігін қамтамасыз етудің әлеуметтік міндеттерін шешу кезінде қалалық логистикалық жүйелердің негізгі параметрлерін оңтайландырумен байланысты мәселелерді шешуге қабілетті болу.
Негізгі әдебиет
  • Прокофьева Т. А., Основы логистики распределения, Смоленск: Смоленский ЦНТИ, 2008; Сергеев В. И., Домнина С. В., Дыбская В. В. И др., Корпоративная логистика в вопросах и ответах, М.: ИНФРА-М, 2013, 370с.; Дыбская В. В., Проектирование системы распределения в логистике, ИНФРА-М, 2017.; Логистика : теория и практика / Г. Г. Левкин. – Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 221 с., Бобкова В.М. Логистика распределения, Конспект лекций. - СПбГИЭУ, 2011. - 91с., Богданов С.И. Эффективные процессы распределения товаров: концепции, модели, методы реализации , Екатеринбург : Изд-во УрГЭУ, 2008. - 162 с., Розина Т.М. Распределительная логистика, Минск: БГЭУ. , 2008 г. , 76 с.; Пономарева Т.Н. Маркетинговая логистика, Учебное пособие, Белгород, 2007, 151 с.; Моисеева Н.К. Экономические основы логистики, Учебник. – М.: Инфра-М, 2008. – 528