Агроөнеркәсіптік кешенге көліктік қызмет көрсету

Сипаттама: Пән агроөнеркәсіптік кешен – АӨК ұғымымен танысуды қарастырады, оған Өсімдік шаруашылығы, мал шаруашылығы, тамақ өнеркәсібі және басқа да салалар кіреді; АӨК сапалы көліктік қамтамасыз етудің маңыздылығы, объектілерге Көліктік қызмет көрсету түрлері; қызмет көрсету сапасының көрсеткіштері және ауыл шаруашылығы және мал шаруашылығы объектілеріне көліктік қызмет көрсетудің тиімділігін арттыру тәсілдері туралы толық түсінік қалыптастыру.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Елдің агроөнеркәсіптік кешенімен байланысты жалпы ұғымдарды, осы кешенге тиімді көліктік қызмет көрсетудің маңыздылығын зерделеу, Көліктік қызмет көрсетудің тиімділігін бағалау әдістерімен және қызмет көрсету сапасын арттыру жолдарымен танысу.
Міндет
  • Агроөнеркәсіп кешені жүктерінің ерекшеліктерімен, олардың әртүрлілігімен, тасымалдау, сақтау, тиеу-түсіру тәсілдерімен және жеткізу мерзімдерімен, Көліктік қызмет көрсету мәселелерімен, АӨК жүктерді тасымалдауды ұйымдастырудағы кемшіліктермен, көлік жұмысының көрсеткіштерімен, жүктерді тасымалдау шығындарымен және оларды төмендету жолдарымен танысу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Агроөнеркәсіп кешеніне көліктік қызмет көрсету курсы бойынша және ауыл шаруашылығы объектілеріне қызмет көрсету кезінде көлік жұмысын жетілдіру мәселелері бойынша алынған білімнің, іскерліктің және дағдылардың толық кешенін алу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Агроөнеркәсіп кешеніне көліктік қызмет көрсету және көлік жұмысын оңтайландыруда ұйымдастырушылық және инженерлік шешімдер қабылдау мәселелерінде алған білімін, білігі мен дағдыларын қолдана білу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Агроөнеркәсіп кешеніне көліктік қызмет көрсету сапасын арттырумен байланысты білімді қолдана білу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Қазіргі нарықтық жағдайларда АӨК Көліктік қызмет көрсету сапасын арттыру бойынша инженерлік шешімдер қабылдау қабілеті, АКПП көлік жұмысының көрсеткіштерін есептеу әдістемесі, талдау дағдыларын алу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Қызмет көрсету, логистика және одан әрі оқыту саласындағы бакалаврдың біліктілік сипаттамасына қойылатын талаптар деңгейіне қол жеткізу
Негізгі әдебиет
  • 1. Основы экономики организации агропромышленного комплекса: учебник/под общ. ред Р.Г. Ахметова.- Изд-во Юрайт,02018-431с. 2. Юридическое сопровождение предпринимательской лдеятельности: учебник и практикум/под редакцией Г.Ф.Ручкиной.- М.: Изд-во Юрайт, 2019.-253с. 3. Повышение эффективности использования автотранспорта в сфере регионального АПК. Аброков А.С. Нальчик 2004г.- Электронынй ресурс диссертации https://www.dissercat.com/content/povyshenie-effektivnosti-ispolzovaniya-avtotransporta-v-sfere-regionalnogo-apk-na-materialak 4. Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки. – М. «Академия», 2004 5. 61. Транспортная логистика: организация перевозки грузов: учеб. пособие / A.M. Афонин, В.Е. Афонина, A.M. Петрова, Ю.Н. Царегородцев.- М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. - 367 с.