Көлік дәліздерінің инфрақұрылымы

Сипаттама: Пән: көлік инфрақұрылымының жұмыс істеу негіздері мен теориялық түсініктерін, оның ел экономикасындағы рөлін, мемлекеттер арасындағы халықаралық ынтымақтастықта көлік дәліздерінің даму маңыздылығын және тауар айналымының өсуін; магистральды көлік коммуникацияларының жиынтығы ретінде "көлік дәлізі" ұғымын; көлік дәліздерінің инфрақұрылымын дамыту бағыттарын оқып үйренуді қамтамасыз етеді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Көлік дәліздерін, инфрақұрылымдарды дамыту мәселелерінде және қазіргі жағдайда оларды жетілдіру бағыттарында Құзыретті логистика саласында жоғары білікті маманды қалыптастыру.
Міндет
  • Көлік дәліздері, олардың инфрақұрылымы ұғымдарынан ажырамайтын негіздерді; көлік инфрақұрылымы объектілерін сыныптауды және олардың мемлекет экономикасындағы рөлін; "көлік дәлізі көлік жүйесінің бір бөлігі ретінде" ұғымын; халықаралық көлік дәліздерінің мақсаты мен жіктелуін және сипаттамасын, көлік дәліздері бойынша жүк пен жолаушылар тасымалын ұйымдастыруды талдауды зерделеу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Көлік дәліздерінің инфрақұрылымы, олардың жіктелуі мен сипаттамалары туралы; ел экономикасындағы көлік дәліздерінің рөлі туралы; көлік дәліздері бойынша жүзеге асырылатын халықаралық тасымалдардың түрлері туралы нақты түсінік болуы тиіс. Халықаралық көлік дәліздері бойынша жүзеге асырылатын халықаралық тасымалдарды талдау әдістерін білу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Көлік дәліздерінің инфрақұрылымы, жіктелуі және сипаттамасы туралы алған білімдерін практикалық міндеттерді шешуде қолдана білу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Халықаралық қатынаста жүк және жолаушылар тасымалын ұйымдастыруға логистикалық көзқарас саласындағы кәсіби қызметке, сондай-ақ қазіргі жағдайда ел экономикасындағы көліктің рөлін арттыру үшін көлік дәліздерінің инфрастурктурасы саласындағы білімді пайдалана білу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Халықаралық қатынаста жүк және жолаушылар тасымалын ұйымдастыруға логистикалық көзқарас саласындағы кәсіби қызметке қатысты көлік дәліздерінің инфрақұрылымы саласындағы білімді пайдалана білу, сондай-ақ қазіргі жағдайда ел экономикасындағы көліктің рөлін арттыру үшін.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Логистика және одан әрі оқыту саласындағы бакалаврдың біліктілік сипаттамасына қойылатын талаптар деңгейіне қол жеткізу
Негізгі әдебиет
  • 1.Транспортная инфраструктура : учебник и практикум для академического бакалавриата/ А. И. Солодкий, А. Э. Горев, Э. Д. Бондарева; - М. : Изд-во Юрайт, 2016. — 290 с. 2. Управление транспортными системами. Транспортное обеспечение логистики : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. Д. Герами, А. В. Колик. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 438 с. 3. Сущность и иерархия понятия Международный транспортный коридор. Электронный ресурс https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-i-ierarhiya-ponyatiya-mezhdunarodnyy-transportnyy-koridor 4. Балгабеков Т.К. Транспортные коридоры Казахстана: проблемы и перспективы. Труды БГТУ, научный журнал, № 2 (149), г. Минск, 2012. С.103-106.