Өндіріс логистикасы

Сипаттама: Пәнде логистикалық тізбектің негізгі буыны-өндіріс логистикасының концептуалды ережелерін зерделеу қарастырылған. "Сатып алу-өндіру-бөлу" тізбегіндегі өндіріс логистикасының рөлі қарастырылады. Итергіш және тартушы типтердің материалдық ағындарын басқарудың ішкі өндірістік жүйелері зерттеледі, олардың салыстырмалы талдауы беріледі, "just-in-time"принципі бойынша өндірістің ерекшеліктері. "Just-in-time" жүйесі өндірістік процестерді үздіксіз жетілдіру философиясы ретінде.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Студенттердің өндіріс процесінде материалдық ағындарды басқару саласындағы құзыреттіліктерін қалыптастыру. Өндірістің логистикасы саласындағы мәселелерді талдау және логистиканың басқа функционалдық салаларымен өзара байланыста оларды шешу бойынша тиімді ұсыныстарды әзірлеу дағдылары мен іскерлігін қалыптастыру
Міндет
  • Пәннің негізгі оқу міндеттері: студенттердің өндірістік жүйелерде болып жатқан үрдістер туралы жүйелі түсінігін дамыту; өндірістік жағдайларда ағысты ұйымдастырудың негізгі принциптері және оларды тиімді басқару, сондай-ақ өндіріс логистикасын жетілдірудің қазіргі тәсілдері туралы білім беру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Әртүрлі үлгідегі өндірістік жүйелерді ұйымдастыру және басқару ерекшеліктерін; материалдық ағындарды ұйымдастырудың негізгі принциптерін; өндіріс логистикасының қазіргі тұжырымдамаларының негізгі ережелері
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Логистикалық өндірістік жүйелердің жұмыс істеу тиімділігін арттыру саласында теориялық білімді практикада қолдана білу; кәсіпорындарда материалдық ағындарды басқару мәселелерін талдау және нақты жағдайға қатысты оларды шешудің мүмкін нұсқаларын табу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Ұйымдастыру және басқару саласындағы проблемаларды анықтау; жеткізулердің өндірісішілік сенімді тізбегін қалыптастыру, микрологиялық жүйелердің жұмыс істеу тиімділігін арттыру тәсілдерін анықтау.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Пәнді оқу нәтижесінде студент терең кәсіби даярлықты қазіргі заманғы деңгейде өндірістік логистика саласында принципті жаңа ғылыми, өндірістік және ұйымдастырушылық шешімдерді қолдана және жүзеге асыра білумен ұштастыруы тиіс.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Қабылданатын ұйымдық-басқарушылық шешімдердің шарттары мен салдарын бағалау қабілеті;теңгерімделген басқарушылық шешімдерді дайындау мақсатында компаниялардың функционалдық стратегиялары арасындағы өзара байланысты талдау қабілеті ;ұйымдардың өндірістік қызметін жоспарлау қабілеті.
Негізгі әдебиет
  • 1. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / под ред. В.И.Сергеева.- М.: ИНФРА-М, 2013.- Гл.2 с. 111-151 2. Стерлигова А.Н., Фель А.В. Операционный (производственный) менеджмент: Учеб. Пособие.- М.: ИНФРА-М, 2013.- с. 47-48, 115-124 А.М. Логистика: Учебник. – 14-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2012. 2. Гаджинский А.М. Практикум по логистике. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2008. 3. Неруш Ю.М. Логистика: Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 4. Бауэрсокс Дональд Дж., Клосс Дейвид Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок/ Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп - Бизнес», 2001