Қазақстан Республикасының көлік жүйесі

Сипаттама: Пән Қазақстан Республикасының көлік жүйесімен және оның ерекшеліктерімен, көлік магистральдары мен байланыстырғыш маршруттар құрылысы бойынша салалық стратегиялық бағдарламаны іске асыру тұрғысында артықшылықтары мен кемшіліктерімен, сондай-ақ инфрақұрылымдық объектілерді жаңартудың және көлік құралдарының барлық түрлерін жаңартудың қазіргі заманғы тәсілдерімен танысуды көздейді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Қазақстан Республикасының (ҚР) көлік жүйесі, көлікте қолданылатын әртүрлі жіктелімдер, көліктің әртүрлі түрлерінің ерекшеліктері, логистикалық жүйелер және олардың ел ауқымындағы тасымалдау процесіндегі рөлі туралы кешенді ұғымдарды қалыптастыру.
Міндет
  • Қазақстан Республикасының көлік жүйесін дамытудың стратегиялық бағыттарын ескере отырып, қойылған міндеттерді шешуге қабілетті тасымалдауды ұйымдастыру саласында толыққанды маман қалыптастыру
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • ҚР барлық көлік түрлерінде болып жатқан процестерді зерттеу, зерттеу және талдауға байланысты кешенді міндеттерді шешуде алған білімді қолдана білу, олардың жұмысындағы кемшіліктерді анықтау және көлік кешені процестерін оңтайландыру әдістерін анықтау.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Тасымалдау процесін жетілдірудің теориялық білімін еркін қолдана білу, барлық көлік жүйелерінің жұмысындағы кемшіліктерді жою үшін өзінің кординальды шешімдерін ұсына білу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • ҚР көлік жүйесінде болып жатқан процестерді зерттеу саласындағы базалық білімді меңгеру және осы тақырып бойынша өз ой-пікірлерін шығару
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Қойылған міндеттерді шеше білу және нақты жағдайға жақын жағдайларда басқарушылық шешімдер қабылдау
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Елдің көлік кешенінің жұмысын ұйымдастыру және одан әрі оқу саласындағы маманның біліктілік сипаттамасына қойылатын талаптар деңгейіне қол жеткізу
Негізгі әдебиет
  • 1.Абдрахманов К.О., Козориз С.Е. Единая транспортная ситема Казахстана. Учебное пособие - Павлодар: Иновац. Евраз, ун-т, 2010-308 с. 2. Насипкалиев А.А., Адилова Н.Д., Балгабеков Т.К. Транспортная логистика: Учебное пособие. – Караганда: КарГТУ, 2007 3. Карсыбаев Е.Е. Методология управления цепью поставок грузов: проблемы и пути их решения (на примере железнодорожного транспорта Казахстана), Дисс. докт. техн. наук. – Алматы, 2004. 4. Тулембаева А.Н. Логистика: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп., - Алматы: ИздатМаркет, 2004. 5. Транспортная стратегия Республики Казахстан до 2015 года. Указ Президента Республики Казахстан от 11 апреля 2006 года № 86.