Логистиканың даму тарихы

Сипаттама: Пән логистиканың дамуының негізгі кезеңдерін зерттеуге мүмкіндік береді: логистикалық концепцияның қалыптасу кезеңі және материалдық ағындарды басқару; маркетингтің құрамдас бөлігі ретінде физикалық бөлу концепциясының қалыптасу кезеңі; өнеркәсіптік логистиканың даму кезеңі; фирманың және оның серіктестерінің логистикалық функцияларын толық логистикалық тізбекте интеграциялау кезеңі: "сатып алулар - өндіріс - дистрибьюция – сату".

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Логистиканы дамыту кезеңдерімен танысу, логистиканы дамыту факторлары, логистиканы дамыту деңгейлері. Логистиканы анықтау және мазмұны , негізгі ұғымдар, анықтамалар, міндеттер.
Міндет
  • Логистиканы дамыту кезеңдері,логистиканы дамыту факторлары, өндірістің әртүрлі салаларында және көлікте қолданылатын логистиканың барлық түрлерінің міндеттері, рөлі, ұғымдары туралы толық түсінік қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Логистиканы дамыту кезеңдерін,логистиканы дамыту факторларын,логистиканы дамыту деңгейін білу.логистиканың теориялық негіздері және практикалық аспектілері, негізгі ұғымдар.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Студент макро - және микродеңгейде логистикалық жүйелердің құрылымын, логистикалық жүйелердің қызмет ету негіздерінің бағыттарын білуі тиіс.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Логистиканың қалыптасу тарихы мен кезеңдері, әртүрлі үдерістерді ұйымдастырудың дәстүрлі әдістерімен салыстырғанда логистиканың артықшылықтары, логистиканың даму факторлары мен үрдістері туралы.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Пәнді оқу нәтижесінде студент терең кәсіби дайындықты қазіргі заманғы деңгейде логистика саласында принципті жаңа ғылыми, өндірістік және ұйымдастырушылық шешімдерді қолдана және жүзеге асыра білуімен ұштастыруы тиіс.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Кез келген өндірістік және көліктік міндеттерді шешуге логистикалық тәсілдерді қолдану дағдыларын меңгеру.
Негізгі әдебиет
  • 1. Основы логистики: учебник/Г.Г.Левкин, А.М.Попович-М.-Берлин:Директ-Медиа, 2015,-387 с.; Левкин Г.Г. Логистика: теория и практика.-М.: Директ-Медиа, 2013, 217с.; Скоробогатова Т.Н. Логистика: учебные пособия.- 2-е изд.-Симферополь: ООО «ДиАйПи», 2005,-116 с. Тебекин А.В.. Логистика: Учебник,- М.: Дашков и К, 2012, 356 с.