Терминалдық-логистикалық кешендер

Сипаттама: Пән қарастырады: мемлекет экономикасындағы терминалды-логистикалық кешендердің (ТЛК) рөлін; ТЛК түрлерін, жүк ағындарының бағытына, көлеміне және құрылымына байланысты олардың жұмысын ұйымдастыру принциптерін және орналастыру орындарын; логистикалық орталықтардың құрылымдық құраушысы ретінде қойма кешені үшін қажетті жабдықтарды таңдау; кешендердің жұмыс көрсеткіштері мен өлшемдерін есептеу.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Терминалды-логистикалық кешендер жұмысының технологиялық процестерінің негізгі принциптерін логистикалық қызметте пайдалану қабілетін қалыптастыру
Міндет
  • Логистикалық үрдістерді ұйымдастыру және басқару саласында мамандардың кешенді білімін, іскерлігін және дағдыларын қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • КЛК жұмыс істеу моделін, орналастыру орындарын таңдау критерийлерін, объектілердің құрылымы мен функционалдық мақсатына қойылатын талаптарды қоса алғанда, қазіргі жағдайда терминалды-логистикалық кешендердің (КЛК) жұмысын ұйымдастырудың жалпы принциптерін білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Өзінің логистикалық қызметінде терминалды-логистикалық кешендер жұмысының технологиялық процестерінің негізгі параметрлерін, бірыңғай технологиялық кешенді қалыптастыру принциптерін, көліктің әр түрлі түрлерінің өзара іс-қимылын ұйымдастыруды пайдалану
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Терминалды-қоймалық кешеннің қызмет етуінің құрамдас бөлігі ретінде қоймалау логистикасының теориялық негіздері туралы ұғымдарды қалыптастыру, қоймалауды басқару әдістері, жөнелтімдерді Шоғырландыру, Қайта орау, таңбалау;
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Оңтайлы логистикалық арналарды, логистикалық тізбектерді таңдау бойынша шешімдер қабылдау, терминалдық-логистикалық кешендегі логистикалық процестерді оңтайландыру мақсатында көлікке, жүктерді сақтау және қоймалық өңдеу жүйелеріне қойылатын талаптарды қалыптастыру. Көліктік-логистикалық жүйелерді, терминалды-логистикалық кешендердің ұйымдық құрылымын құру және қызмет ету тәжірибесін алу, өңірлік көліктік-логистикалық жүйелер мен орталықтарды құру мәселелерін шеше білу .
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • КЛК жұмыс істеу процесін оңтайландыру және үлгілеу принциптерін жедел қолдана білу, терминалдық кешендер мен логистикалық орталықтарды аймақтық орналастыру қажеттілігін анықтау, терминалдардың санын, жобалық қуаты мен технологиялық құрылымын сауатты талдау және негіздеу.
Негізгі әдебиет
  • 1. Балалаев А.С., Король Р.Г. Терминально-логистические комплексы. Учебное пособие, Хабаровск, ДВГУПС, 2014; 2. Прокофьева Т. А., Сергеев В. И. Логистические центры в транспортной системе России,- М.: Издательский дом «Экономическая газета», 2012; 3.Миротин Л.Б., Гудков В.А. и др. Управление грузовыми потоками в транспортно-логистических системах.М.: Горячая линия-Телеком, 2010. — 704 с 4. Логистические цепи сложно-технологических производств Л. Б. Миротин, В. А. Корчагин, С. А. Ляпин, А. Г. Некрасов, «Экзамен» 2005 г.; 5. Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства С. А. Ширяев, В. А. Гудков, Л. Б. Миротин, «Горячая Линия - Телеком» 2007; 6. Модели и методы теории логистики. Под ред. В.С. Лукинского, 2008, 448 с.; 7. Логистика. Информационные системы и технологии, Сергеев В.И., Григорьев М.Н., Уваров С. А., 2008, 607 с.; 8. Логистика: управление в грузовых транспортно-логистических системах, Миротин Л.Б., - Юристъ.- 2002. 414 с.