Қоймалық логистика

Сипаттама: Қоймалау кезінде болып жатқан процестермен танысу, логистиканың мәні мен міндеттері, қоймалардың түрлері, қоймалар мен Қойма жабдықтарының сипаттамасы, қоймалау әдістері. Қоймадағы материалдық ағындардың қозғалысымен байланысты міндеттерді шешу

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Логистикалық кешеннің маңызды компоненті ретінде қоймалардың жұмыс принциптерімен танысу
Міндет
  • Студенттерде логистикалық жүйелердегі қоймалардың рөлі және қорлардың әртүрлі түрлерін басқару туралы толық түсінік қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Қоймалау логистикасының негізгі ұғымдарын, міндеттерін, қоймалық қызмет көрсету нарығының мүмкіндіктерін, қоймалау жүйесіндегі логистикалық делдалдарды білу және түсінікке ие болу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Қоймалардың функционалдық мүмкіндіктері бойынша жіктелуін, логистикалық жүйедегі орын белгісі бойынша, халықаралық стандарт бойынша, қоймалардың жұмыс көрсеткіштерін есептеу әдістемелерін және оларды оңтайландыру әдістерін білу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Қойманың дербес логистикалық жүйе ретіндегі негізгі функциялары мен міндеттері, қоймалар қызметінің әртүрлі көрсеткіштері, қойма алаңдарын есептеу әдістемесін зерттеу және жүктерді сақтау тәсілдерін оңтайландыру.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Тиеу-түсіру жұмыстарын механикаландыру құралдарын дұрыс таңдау кезінде қоймалау логистикасының негізгі принциптерін, жүктерді қоймада орналастыру тәсілдерін және жүктердің ерекше ерекшеліктерін ескере отырып сақтау әдістерін қолдана білу, тасымалдау процесін оңтайландыру және клиентура қызмет көрсету сапасын жақсарту үшін жүк жұмыстарын механикаландыру деңгейін көтеру
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Көлікті, қойма шаруашылығын, қорларды, Ақпараттық жүйелерді ұйымдастыруды, коммерциялық қызметті және қойма логистикасының басқа да мәселелерін басқара білу.
Негізгі әдебиет
  • 1. Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок товаров, Курганов В.М., Книжный мир, 2009, 512 с.; 2. Логистика транспортно-экспедиторских услуг, Дмитриев А.В., Афанасьев М.В., СПбГУЭФ, 2010,-104 с.; 3. Складская логистика, Н. А. Майзнер, М.Ю. Николаева, ТГЭУ, 2006; 4. Волгин В.В.,Логистика хранения товаров, Практическое пособие, Дашков и К, 2010, 210 с.; 5. Волгин В.В., Склад. Логистика, управление, анализ, Дашков и К, 2010,; 6. Логистика, технология, проектирование складов, транспортных узлов и терминалов Л. Б. Миротин, А. В. Бульба, В. А. Демин, «Феникс» 2009 г. 7. Современный склад. Организация, технологии, управление и логистика: Учеб.-практ. Пос. Гаджинский А.М.: ТК Велби, 2005, 176 с.