Жүкті жеткізу логистикалық технологиясы

Сипаттама: Пәнде ағындық процестерді оңтайландырумен байланысты проблемалар жиынтығы қарастырылады: көлік құралдарының түрі мен түрін оңтайландыру; әртүрлі көлік жүйелерінің элементтерін біріктіру; көлік – қойма және өндірістік процестерді кешенді жоспарлау; материалдық ағындарды жылжыту бағыттарын оңтайландыру. Тасымалда логистикалық делдалдардың рөлі. Біртұтас, аралас, аралас, аралас, интермодальды, мультимодальды, терминалдық тасымалдау жүйелері.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Көлік қызметі саласындағы болашақ мамандардың толық білім көлемін қалыптастыру
Міндет
  • Логистика қағидаттарын пайдалана отырып, қойылған міндеттерді өз бетінше шеше алатын жүктерді тасымалдау саласында толыққанды маманды қалыптастыру
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Түсінігі болуы тиіс: жүктерді жеткізудің логистикалық тізбегінің жұмысын ұйымдастыруды оңтайлы басқару теориясы мен үлгілеу принциптері туралы; көлік пен жүкті аумақтық орналастырудың экономикалық-географиялық факторлары мен заңдылықтары туралы;
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Өндіріс және айналым салаларындағы материалдық ағындарды басқаруға қойылатын міндеттер, функциялар мен логистикалық тәсілдерді, Қазақстанның әр түрлі өңірлеріндегі көлік кешенінің оңтайлы түрін таңдау мүмкіндіктерін, сыртқы экономикалық байланыстарды оңтайландыру және олардың экономикадағы рөлін қолдану;
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Логистика объектілері мен заттары, логистиканы басқаратын негізгі ұғымдар, логистикалық инфрақұрылымның озық техникалары мен технологияларын қолдануға негізделген логистиканың жалпы қағидаттары туралы; материалдық айналым және жолаушылар тасымалы саласындағы көлік нарығын талдау үшін қажетті білімді жинақтау; көлік пен оның инфрақұрылымына әсер ететін географиялық, экономикалық, саяси факторлар
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Шикізатты сатып алу мен соңғы тұтынушыға тауарларды жеткізу арасындағы уақыт аралығын қысқарту үшін шаруашылық қызмет тәжірибесінде логистиканың негізгі принциптерін қолдана білу; тауар қорларын азайту, жүктерді жеткізуде логистиканы пайдалану кезінде ақпарат алу және түбегейлі шешімдер қабылдау процесін жылдамдатуға ықпал ету
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Көлік кешенін, қойма шаруашылығын, қорларды, Ақпараттық жүйелерді ұйымдастыруды, коммерциялық қызметті және логистиканың басқа да мәселелерін басқара білу.
Негізгі әдебиет
  • Волгин В.В. Логистика приемки и отгрузки товаров: Практическое пособие, Дашков и К, 2010; Логистика : теория и практика / Г. Г. Левкин. – Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 221 с., Транспортировка в логистике: Учеб. пособие / В. С. Лукинский, В. В. Лукинский, И. А. Пластуняк, Н. Г. Плетнева. - Спб.: СПбГИУЭ, 2005. - 139 с., А. В. Вельможин, В. А. Гудков, Л. Б. Миротин, А. В. Куликов. - М.: Горячая линия - Телеком, 2006. — 560 с.; Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки, М.: ИД Академия, 2008. - 288 с.; Милославская С.В., Плужников К.И. Мультимодальные и интермодальные перевозки, Учеб. пособие. - М.: РосКонсульт, 2001. - 368 с.; В.М.Курганов, Логистика. Управление автомобильными перевозками. Практический опыт. – Книжный мир, 2007. – 448 с.;