Логистика негіздері

Сипаттама: Пән ретінде логистиканың теориялық негіздерін және логистикалық процесті ұйымдастырудың әдіснамалық ережелерін зерделеу қарастырылған. Логистикалық басқару объектілеріне сипаттама беріледі: материалдық, ақпараттық, қаржылық, сервистік ағындар. Бәсекелестік артықшылыққа жетудегі логистиканың рөлі, негізгі логистикалық тұжырымдамалар мен жүйелер, "төрт Р" және "жеті R", "тартқыш" және "итеруші" қозғалыс стратегиясы, логистикалық тізбектер қарастырылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Логистика негіздерімен, негізгі ұғымдармен, анықтамалармен, міндеттермен танысу.
Міндет
  • Өндірістің әртүрлі салаларында және көлікте қолданылатын логистиканың барлық түрлерінің міндеттері, рөлі, ұғымдары туралы толық түсінік қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Теоретических основ и практических аспектов логистики, основных понятий, целей и задач логистики.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Студент макро - және микродеңгейде логистикалық жүйелердің құрылымын; жабдықтауда, қоймада, көлік шаруашылығында, ақпараттық қамтамасыз етуде және өткізу қызметінде логистикалық жүйелердің қызмет ету негіздерінің бағыттарын білуі тиіс.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Логистиканың қалыптасу тарихы мен кезеңдері, әртүрлі процестерді ұйымдастырудың дәстүрлі әдістерімен салыстырғанда логистиканың артықшылықтары туралы, логистиканың даму факторлары мен үрдістері туралы, Көліктік және кез келген технологиялық процестің әртүрлі көрсеткіштерін анықтау үшін логистика ережелерін қолдану.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Пәнді оқу нәтижесінде студент терең кәсіби дайындықты тасымалдауды ұйымдастыру, қоймалау, жабдықтау және тарату бойынша жаңа ғылыми, өндірістік және ұйымдастырушылық шешімдерді қазіргі заманғы деңгейде қолдана және жүзеге асыра білумен ұштастыруы тиіс.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Кез келген өндірістік және көліктік міндеттерді шешуге логистикалық тәсілдерді қолдану дағдыларын меңгеру.
Негізгі әдебиет
  • Основы логистики: учебник/Г.Г.Левкин, А.М.Попович-М.-Берлин:Директ-Медиа, 2015,-387 с.; Левкин Г.Г. Логистика: теория и практика.-М.: Директ-Медиа, 2013, 217с.; Скоробогатова Т.Н. Логистика: учебные пособия.- 2-е изд.-Симферополь: ООО «ДиАйПи», 2005,-116 с. Тебекин А.В.. Логистика: Учебник,- М.: Дашков и К, 2012, 356 с.